Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی نرم افزار استعدادیابی بر پایه منطق فازی در رشته بسکتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 27 تا 38)

به کارگیری ابزار مناسب و روش های علمی استعدادیابی توسط مربیان و متخصصان ورزشی می تواند فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشکاران را سرعت بخشیده، موقعیتی فراهم آورد که ورزشکاران مستعد به سمت ورزش متناسب با استعداد و توانایی خود هدایت شوند. پژوهش های موجود در حوزه استعدادیابی ورزشی معمولا به صورت تعیین شاخص های موثر بر استعدادیابی یا هنجاریابی است. هدف از انجام این تحقیق طراحی نرم افزار استعدادیابی بر پایه منطق فازی در رشته بسکتبال، با قابلیت رتبه بندی ورزشکاران بسکتبال در پست های پنج گانه است. در این پژوهش، با انتخاب مهم ترین پارامترهای استعدادیابی بسکتبال از دیدگاه متخصصان حوزه های پیکرسنجی (قد)، قابلیت های حرکتی (چابکی)، مهارتی (پرتاب پنالتی) و روانی (اعتمادبه نفس) و بر اساس نورم ورزشکاران رده جوانان نخبه و ملیپوش بسکتبال در این پارامترها به عنوان شاخص، الگوریتمی بر پایه منطق فازی )به وسیله بسته ابزار منطق فازی در نرم افزار MATLAB ) طراحی شده است که پارامترهای فوق را به عنوان ورودی مدل دریافت و بسکتبالیست ها را در مقایسه با نورم ملی پوشان رده جوانان در این پارامترها در وضعیت های نامتناسب با رشته بسکتبال (Unmatched )، نیمه متناسب (Semi-matched)، متناسب (Matched)، استعداد درخشان (Brilliant) و نادر (Rare) طبقه بندی می کند. با توجه به رکورد بسکتبالیست ها در پارامترهای تعیین شده، مستعدترین فرد در هر پست تعیین و استعداد و قابلیت ورزشکار در پست های پنج گانه بسکتبال رتبه بندی می شود. پژوهش حاضر، با تلفیق پژوهش های موجود در حوزه های تعیین شاخص های موثر و تهیه نورم و هنجاریابی ورزشکاران نخبه در این شاخص ها، نرم افزاری هوشمند برای استعدادیابی در رشته بسکتبال ارائه می دهد که نورم بسکتبالیست ها را در پارامترهای قد، چابکی، پرتاب پنالتی و اعتمادبه نفس (که توسط پژوهشگران به عنوان موثرترین شاخص ها تعیین گردیده اند) را دریافت می کند و در مقایسه با نورم بسکتبالیست های ملی پوش، قابلیت و استعداد بسکتبالیست ها را در هر پست، در خروجی نرم افزار رتبه بندی و نمایان می کند. در نهایت، نرم افزار می تواند مربیان و متخصصان ورزش بسکتبال را برای تعیین ورزشکاران مستعد این رشته در رده های پایه یاری رساند.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش ، با انتخاب مهم ترین پارامترهای استعدادیابی بسکتبال از دیدگاه متخصصان حوزه های پیکرسنجی (قد)، قابلیت های حرکتی (چابکی)، مهارتی (پرتاب پنالتی) و روانی (اعتمادبه نفس ) و بر اساس نورم ورزشکاران ردة جوانان نخبه و ملیپوش بسکتبال در این پارامترها به عنوان شاخص ، الگوریتمی بر پایۀ منطق فازی (به وسیلۀ بستۀ ابزار منطق فازی در نرم افزارMATLAB) طراحی شده است که پارامترهای فوق را به عنوان ورودی مدل دریافت و بسکتبالیست ها را در مقایسه با نورم ملیپوشان ردة جوانان در این پارامترها در وضعیت های نامتناسب با رشتۀ بسکتبال (Unmatched)، نیمه متناسب (Semi-matched)، متناسب (Matched)، استعداد درخشان (Brilliant) و نادر (Rare) طبقه بندی میکند. میانگین و انحراف استاندارد مهم ترین شاخص های استعدادیابی بسکتبال در ٥٠ بازیکن نخبه و ملیپوش رده جوانان (برگرفته از گزارش پژوهشی: تهیه هنجار (نرم ) برای آزمون های تخصصی جسمانی و مهارتی و توصیف نیم رخ روانی تیم های ملی بسکتبال ، رجبی و همکاران ، ١٣٨٦) پرتاب پنالتی موفق اعتماد به نفس پست بازی قد (سانتی متر) چابکی (ثانیه ) (تعداد در دقیقه ) (امتیاز) پست ١ ٥/٤٦ ± ١٧٩/٣ ٠/٤٠ ± ١٠/٧ ٢/٨٣ ± ١٨ ٣/٠١ ± ٤٠/١ پست ٢ ١/٧٨ ± ١٨٦/٨ ٠/١٩ ± ١٠/٧ ٤/٤٤ ± ١٥/٢ ٣/٨٥ ± ٤١/٣ پست ٣ ٥/٦٧ ± ١٩١/٣ ٠/٣٥ ± ١١ ٣/٧٨ ± ١٤/٦ ٣/٥٥ ± ٤٠/٦ پست ٤ ٢/٢ ± ١٩٩/٢ ٠/٣٥ ± ١١/٣ ٥/٥٥ ± ١٤/٤ ٣/١١ ± ٤١/٨ پست ٥ ٣/٢٩ ± ٢٠٣/٨ ٠/٤٤ ± ١١/٦ ٥/٨ ± ١٧/٥ ٢/٤٥ ± ٤٣ 3 ورودیهای فازی مدل ورودی های مدل بر اساس نورم بسکتبالیست های نخبه و ملیپوش ردة جوانان (پیوست ٢) به ورودیهای فازی تبدیل میشوند، با این توضیح که محدودة میانگین تا یک انحراف استاندارد بالاتر و یک انحراف استاندارد پایین تر از نورم ملیپوشان به عنوان وضعیت خوب (محدودة بسکتبالیست های نخبه و ملیپوش )، بالاتر از دو انحراف استاندارد محدودة عالی و پایین تر از دو انحراف استاندارد محدودة ضعیف در نظر گرفته شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.