Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی آسیب های مچ پا و زانو به وسیله ی آزمون تعادل ایستا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 17 تا 36)

با گسترش ورزش، آسیب های ورزشی نیز افرایش یافته است. مطالعات نشان داده اند که یکی از عوامل خطر زا در آسیب های اندام تحتانی، ضعف تعادل است؛ لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی آسیب های مچ پا و زانو به وسیله آزمون تعادل ایستا بود. جهت انجام پژوهش، 501 ورزشکار حرفه ای زن و مرد به صورت نمونه دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. پیش از شروع فصل ورزشی، آزمون تعادل تک پا از آزمودنی ها اخذ گردید و در انتهای فصل نیز گزارش آسیب های اندام تحتانی از پزشک تیم دریافت شد. براساس نتایج آزمون های تحلیلی خی دو و تحلیل تشخیص مشاهده می شود که بین تعادل ورزشکاران و آسیب های اندام تحتانی ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این هستند که آزمون تعادل تک پا می تواند به عنوان یک آزمون پیش بینی کننده در آسیب های اندام تحتانی مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"اخیرا، مطالعات زیادی درزمینۀ پیشگیری از آسیب دیدگی انجام شده است ، اما نتایج حاصل از آن ها، غیرمطمئن و مبهم میباشد؛ لذا، طرح پژوهشی حاضر با رفع نواقص مطالعات پیشین و تغییرات جزئی در روش اجرا بر آن است تا ارتباط میان تعادل و آسیب های مچ پا و زانو را به صورت چندرشته ای و جامع موردبررسی قرار دهد و کارایی آزمون تعادل ایستا جهت پیش بینی آسیب های مچ پا و زانو را مطالعه نماید. در این ارتباط ، تمام درصدهای به دست آمده از روش آماری تحلیل تشخیص ، بیشتر از ٦٥ درصد به دست آمد که نشان میداد با استفاده از آزمون تعادل تک پا میتوان پارگی لیگامنت متقاطع قدامی زانو را با اطمینان بیشتری نسبت به آسیب پیچ خوردگی مچ پا پیش بینی کرد. علاوه براین ، تروجان و مک کیگ (٢٠٠٦) با انجام آزمون تعادل ایستا١ پیش از شروع فصل در بازیکنان فوتبال آمریکایی مردان ، فوتبال مردان و زنان و والیبال زنان دبیرستانی و دانشگاهی، آن ها را در طول فصل موردارزیابی قرار دادند و با استفاده از یک طرح مشابه آینده نگر توانستند به این نتیجه دست یابند که ارتباط میان آزمون تعادل ایستا و مصدومیت در ناحیۀ مچ پا، رابطه ای معنادار میباشد. Engebretsen بود که باعث شد پژوهشگران نتوانند رابطه ای را بین آزمون تعادل و ایجاد یک آسیب جدید به دست آورند که با توجه به نتایج ذکرشده ، با پژوهش حاضر و دیگر پژوهش ها، به طور کامل متفاوت میباشد براساس نتایج پژوهش حاضر، ورزشکاران ، مربیان و کادر پزشکی تیم های ورزشی میتوانند با انجام آزمون تعادل تک پا (به نحویکه در بخش روش پژوهش توضیح داده شد)، احتمال آسیب دیدگیهای اندام تحتانی را تخمین بزنند و درجهت بهبود شرایط آمادگی فرد تلاش نمایند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.