Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل شاخص های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران (مورد مطالعه :دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 77 تا 97)

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی آموزش عالی ایران در دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انجام شد. روش اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل 1200 نفر از دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در شهرری بود که به‌صورت الکترونیکی تحصیل می‌کردند. برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای استفاده شد و تعداد 291 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن از سوی استادان و افراد خبره تایید و پایایی آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS.v22 و با آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای شناسایی شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان این دانشگاه، متغیرهای مربوط به شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی را شامل پنج بعد (موسسه، یادگیرنده، محیط، سامانه مدیریت یادگیری و محتوا) می‌دانند. پیشنهاد می‌شود برای بهبود آموزش الکترونیکی در موسسات آموزش عالی عواملی چون برقراری تناسب میان استراتژی سازمانی با محیط یادگیری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از نظر کمی (پهنای باند) و کیفی (امنیت شبکه)، توسعه و تجهیز کتابخانه دیجیتالی و آزمایشگاه مجازی مد نظر قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

ازجمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق گارگورازا و همکارانش 4 (2014) با عنوان «تعیین معیارهای ارزیابی محیط‌های یادگیری الکترونیکی»، مطالعه گیل- جورنا و سوفیتیک 5 (2016) با عنوان «سنجش میزان هماهنگی بین نتایج یادگیری و روش‌های ارزیابی برای دوره‌های آموزش الکترونیکی وب‌محور»، پژوهش دامون و همکاران 6 (2014) با موضوع «بررسی میزان اثربخشی طراحی ابزار خودارزیابی در آموزش IHEP Hughes Seok et al Grigoraşa Gil-Jaurena & Kucina Softic Domun الکترونیکی» و مطالعه هند 1 (2012) با عنوان «ارزیابی تناسب ابزارهای تألیف محتوای موجود برای ایجاد منابع یادگیری الکترونیکی» اشاره کرد. بعد مربوط به «یادگیرنده» از ابعاد مهم مطرح شده که تقریبا در همه مطالعات پیشین مورد توجه قرار گرفته است ازجمله از سوی آوکی و پوگروزفسکی 1 ، مؤسسه سیاست‌گذاری آموزش عالی، فرزن 2 ، رودریک سیمز، مرکز آموزش مجازی دانشگاه ایلینویز 3 ، انجمن آموزش برخط آمریکای شمالی 4 ، لوسکاسکا و همکاران 5 ، فرایمپون و شورای آموزش و پرورش آمریکا با عناوین مشابهی مانند خدمات دانشجویی، پشتیبانی دانشجو، میزان حمایت از دانشجویان، عوامل مربوط به دانشجو، سنجش و ارزشیابی Aoki & Pogroszewski Fresen Illinois Online Network (ION) North American Council for Online Learning (NACOL) Loskoska et al دانشجو، سنجش و اندازه‌گیری دانشجو، پشتیبانی دانشجویان، خروجی‌های یادگیری دانشجویان، دانشجو و پشتیبانی یادگیرنده مطرح شده است.

کلیدواژه ها:

آموزش عالی ، ارزشیابی آموزشی ، آموزش الکترونیکی ، آموزش از راه دور

کلید واژه های ماشینی:

آموزش الکترونیکی ، ارزیابی آموزش الکترونیکی ، شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش ، دانشکده مجازی دانشگاه علوم ، ارزیابی آموزش الکترونیکی در آموزش ، دانشجویان ، ارزشیابی ، دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه علوم ، اولویت‌بندی شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش ، ارزیابی آموزش الکترونیکی آموزش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.