Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع عاملیتی موثر بر مشارکت سازمان یافته (مطالعه موردی تشکل های آب بران شهرستان بردسیر) مقاله

نویسنده:

چکیده:

این پژوهش کمبود منابع آب های زیرزمینی و ساز و کارهای ایجاد آن را به عنوان مساله اجتماعی بر می شمارد و مشارکت اجتماعی سازمان یافته افراد محلی در برخورد با این مساله را به عنوان راهکار اصلی معرفی می کند. چارچوب مفهومی و نظری این مقاله بر پایه رویکرد عاملیتی استوار است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و از پرسش نامه پژوهشگر ساخته بهره گرفته از مصاحبه با 91 نفر است. اعتبار ابزار این پژوهش، از نوع صوری و سازه است، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. و همچنین برای تحلیل فرضیه ها از آزمون های F، t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها حاکی از وجود رابطه متوسط میان مشارکت اجتماعی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی می باشد. در ضمن متغیرهای «خیر محدود» و «نوع الگوی تصمیم گیری در میزان استفاده از آب» تاثیر به سزایی بر مشارکت اجتماعی سازمان یافته جامعه مورد مطالعه دارد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده کلید واژه ها: تشکل های آب بران ، عاملیت ، مشارکت سازمان یافته ، مشارکت محله ای مقدمـه در ادبیات توسعه ، شاید کمتر صاحب نظری باشد که به نقش مشارکت اجتماعی و مشارکت محلی تأکید نداشته باشد، هرچند که مباحث مشارکت سازمان یافته و مدرن در کشورهای در حال توسعه از قدمت زیادی برخوردار نمیباشد اما در کشورهای توسعه یافته از دهه ٦٠به بعد استادیار جامعه شناسی وعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران استادیارجامعه شناسی وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان این ادبیات گسترش چشمگیری یافته است و به لحاظ نهادی اهمیت خود را در میان دولتمردان ، برنامه ریزان و طراحان اجتماعی و شهروندان باز نموده است . اما، در چند دهه ی گذشته به طور وسیعی به رویکردهای مشارکتی در امر توسعه روی آورده شده است و آن را شرط لازم برای این امر دانسته اند و«با توجه به نقشی که برای عاملیت انسانی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی قایل میشوند، مشارکت در اشکال اجتماعی، سیاسی،فرهنگی و حتی روانی در قالب نهادهای مشارکتی مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفته است »(دهقان و غفاری، ١٣٨٤، ص ٦٩-٦٨)، و همچنین بسیاری از صاحب نظران از جمله پوتنام ١ (١٣٨٤) مشارکت و سرمایه اجتماعی را شرط لازم برای دموکراسی دانسته اند."

کلیدواژه ها:

عاملیت ، مشارکت سازمان یافته ، تشکل های آب بران ، مشارکت محله ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.