Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت 8 هفته، بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی، در محیط آلوده و محیط غیر آلوده

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 41 تا 52)

کلیدواژه ها :

آلودگی هوا ،تمرینات هوازی ،ظرفیت استقامتی

کلید واژه های ماشینی : استقامت ، عملکردهای استقامتی موش‌های ، بررسی تأثیر تمرینات هوازی ، هفته ، آزمایشگاهی ، تأثیر تمرینات هوازی منتخب ، محیط غیر آلوده ، آلودگی هوا ، محیط آلوده و غیر آلوده ، عملکردهای استقامتی موش‌های آزمایشگاهی

برای بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت ،برعملکردهای استقامتی موش های آزمایشگاهی ونقش آلودگی هاو برآن ،تعداد 20 موش صحرایی آزمایشگاهی ،در 2 گروه مورد مطالعه قرار گرفتند .موش های گروه اول ،در اتاق غیرآلوده وموش های گروه دوم ،در اتاقی که در دونوبت از روز به وسیله ی یک دستگاه موتور سیکلت آلوده می شد ،قرار گرفتند. غلظت منواکسید کربن ،دی اکسید گوگرد وهیدروکربن های نسوخته در اتاق آلوده ،به ترتیب 42، 38/0و 61 قسمت در میلیون بود. موش های هر دوگروه ،روزانه دردو نوبت صبح وعصر ،6 روز درهفته ،به مدت هشت هفته به تمرین هوازی منتخب روی دستگاه نوارگردان پرداختند. متغیر هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، تغییر ظرفیت استقامتی، پس ازهشت هفته تمرین دردو محیط ومقایسه ی آزمون استقامت نهایی در محیط آلوده وغیر آلوده بود.نتایج تحقیق ،افزایش قابل توجه ومشابهی رادر ظرفیت استقامت هردو گروه ،پس از هشت هفته تمرین نشان دادهمچنین هنگامی که آزمون استقامت در محیط آلوده انجام گرفت ،زمان کمتری رادر مقایسه با محیط غیر آلوده ،نشان داد اما تفاوت معنی داری در زمان آزمون استقامت نهایی دو گروه ،وقتی که آزمون در محیط آلوده اجرا شد مشاهده نگردید.نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین هوازی حتی در کوتاه مدت ،باعث افزایش ظرفیت هوازی موش هامی شود وآلودگی هوا نمی تواند این تاثیر را مختل کند .

خلاصه ماشینی:

"کاملا مشخص شده است که حتی چند هفته تمرین استقامتی در انسان یا حیوانات‌ آزمایشگاهی،سازگاریهای شیمیایی-بافتی خاصی را ایجاد می‌کند که حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ و در نتیجه عملکرد استقامتی را افزایش می‌دهد(1،7،9،19،20،21،27)اما مشخص‌ نیست که نقش آلودگی هوا در این سازگاری چیست. یافتهء دیگر این تحقیق که در شکل 2 نیز،به صورت نمودار مشخص شده است،نشان داد که زمان آزمون استقامت نهایی در هر دو گروه،در محیط آلوده کمتر از محیط سالم است که در صد کاهش در گروه اول،9/12 درصد و در گروه دوم،36/6 درصد بود که هر دو معنی‌دار بود (P>0/028) اما مقایسهء آزمون نهایی در محیط آلوده در بین دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-تنئذلر نیلتکیت آزمون نهایی استقامت دو گروه در محیط آلوده و غیر آلوده بحث و بررسی: یافته‌های این تحقیق،نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی باعث افزایش استقامت در موش‌های آزمایشگاهی غیر ورزشکار می‌شود که با اکثر تحقیقاتی که به صورت کم و بیش‌ مشابه انجام گرفته است(1،7،9،19،20،21،27)همخوانی دارد. بنابراین،نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین هوازی منتخب به مدت 8 هفته صرف نظر از این که در محیط آلوده و یا غیر آلوده انجام گیرد،باعث افزایش قابل توجه استقامت در موش‌های آزمایشگاهی می‌شود و این که عملکردهای استقامتی در محیطهای آلوده نسبت به‌ محیطهای غیر آلوده کاهش می‌یابد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.