Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری بر کاهش چربی موضعی، کلسترول، تری گلیسرید، و HDL و LDL خون، ترکیبات ادرار و مدفوع درزنان میانسال

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 79 تا 92)

کلیدواژه ها :

چربی موضعی ،کمربند لاغری ،تمرینات ورزشی ،چربی های خون

کلید واژه های ماشینی : کمربند لاغری بر کاهش چربی ، کمربند لاغری ، تمرینات ورزشی ، کمربند لاغری و تمرینات ورزشی ، تأثیر تمرینات ورزشی همرا‌ه ، کلسترول ، HDL ، کاهش درصد چربی بدن ، استفاده از کمربند لاغری ، درصد چربی بدن

فقرحرکتی وچاقی یکی از پیامدهای زندگی ماشینی امروزه می باشد.برهمین اساس اغلب متخصصین توجه زیادی به روش های کاربردی وزود بازده برای کاهش درصد چربی بدن به ویژه چربی موضعی وحفظ تناسب اندام ،معطوف داشته اند.یکی از این روش ها، استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی است .دراین پژوهش ،تاثیر استفاده از کمربند لاغری به همراه یک برنامه ی ورزشی بر کاهش درصد چربی موضعی وعمومی،چربی های خون وهمچنین ترکیبات ادرار ومدفوع ،بررسی گردید.دراین پژوهش تجربی 15 نفر از بانوانی که دامنه ی سنی آنها بین 28-40 سال بود، به مدت دوماه تحت برنامه تمرینی ویژه ای به ورزش پرداختند درسه نوبت قبل از تمرین،بعد از یک جلسه تمرین وپس از دوماه تمرین،نمونه گیری خون به عمل آمدو دردو نوبت قبل وبعد ازدو ماه فعالیت، نمونه گیری ادرار ومدفوع انجام وچربی زیر پوست اندازه گیری شد. برابر نتایج حاصله در پی اعمال متغیر مستقل ‹تمرینات ورزشی به همراه کمربند لاغری› تفاوت معنی داری بین درصد چربی موضعی وعمومی بدن قبل وبعد از تمرین مشاهده گردید ‹01/0 P<› و‹پس از استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی ›میزان HDL خون تفاوت معنی داری نشان داد‹05/0 P<› تری گلیسرید وLDL خون تفاوت معنی داری دیده نشد.در فاکتورهای ادراری ومدفوع ‹که احتمال دفع چربی از آنها می رفت› قبل وبعد از برنامه ی تمرینی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در ضمن به منظور مجزا شدن نقش کمربند لاغری وتمرینات ورزشی در کاهش چربی موضعی ودرصد چربی بدن به یک گروه 15 نفری دیگر‹بانوان 28-40 › که به طور تصادفی انتخاب شدند،تمریناتی مشابه داده شد ومیزان کاهش چربی دردوگروه فوق مقایسه گردید. این تفاوت به سطحمعنی داری رسید.

خلاصه ماشینی:

"برابر نتایج حاصله در پی اعمال متغیر مستقل(تمرینات‌ ورزشی به همراه کمربند لاغری)تفاوت معنی‌داری بین درصد چربی موضعی و عمومی‌ بدن قبل و بعد از تمرین مشاهده گردید (P&gt;0/01) و(پس از استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی)میزان HDL خون تفاوت معنی‌داری نشان داد p&gt;0/05 تری گلیسیرد و LDL خون تفاوت معنی‌داری دیده نشد (p&gt;0/05) . بر این اساس:کچ کلارکسون‌5در مطالعهء خود(1984)اندارهء سلول‌های ذخیرهء چربی هر قسمت از بدن مردان و زنان 20-28 (1)- Wendy (2)- Keim (3)- Heyward (4)- Rod and shephard (5)- Katch and clarkson سال را مورد ارزیابی قرار دادند. این آزمایش‌ها شامل موارد زیر بود: آزمایش خون:تری گلیسیرید،کلسترول، HDL و LDL آزمایش ادرار:وزن مخصوص‌1 PH ،آلبومین،قند،گلبول سفید،گلبول قرمز،کریستال‌ (1)- Specific gravity آزمایش مدفوع:تجزیه کامل به منظور مجزا شدن نقش کمربند لاغری و تمرینات ورزشی در کاهش چربی موضعی،یک‌ گروه 15 نفری دیگر(بانوان 28-40 سال)نیز به‌طور تصادفی انتخاب گردید که پس از تعیین و ثبت میزان چربی زیر پوست آنها(در نواحی شکم،فوق ایلیاک و پشت بازو)،تمریناتی مشابه‌ تمرینات ورزشی گروه مورد آزمایش(از لحاظ شدت و مدت تمرین)داده شد و میزان کاهش‌ چربی موضعی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. با مقایسهء نمودار میانگین وزن،درصد چربی بدن و چربی موضعی شکم در دو روش‌ فوق و با توجه به اینکه بین این دو روش تمرینی اختلاف معنی‌داری در کاهش درصد چربی‌ بدن،کاهش چربی موضع شکم و کاهش وزن دیده شد،می‌توان گفت کاهش وزن،درصد چربی‌ و چربی موضعی شکم در تمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری بیشتر از تمرینات ورزشی‌ بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.