Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی کشور

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 37 تا 54)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،دانشکده های تربیت بدنی ،وضعیت آموزشی

کلید واژه های ماشینی : وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده‌های تربیت‌بدنی، دانشجویان دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور، دانشجویان، دانشکده‌های تربیت‌بدنی، تربیت، اطلاعات، بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان، تجهیزات، دانشجویان رشتهء تربیت‌بدنی، وضعیت آموزشی دانشجویان رشته‌ی تربیت‌بدنی

هدف ازانجام این پژوهش ،بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان رشته ی تربیت بدنی سراسر کشور است.روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی –تحلیلی بوده وبه شکل میدانی اجرا شده است.جامعه ی آماری شامل دانشجویان هفت دانشکده ی تربیت بدنی کشور است که با استفاده از برآورد حجم نمونه تعیین گردیده است. دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه ی مقدماتی اصلی ودر مواردی از روش مصاحبه استفاده شده است. ویژگی تحقیق حاضر این است که برای اولین بار درسطح کشور انجام شده است. حتی با بهره گیری از سیستم ‹On line› چند مرکز اطلاعاتی در خارج از کشور نیز در سطحدانشکده های تربیت بدنی تحقیق مشابهی یافت نشد. ویژگی دیگر این تحقیق آن است که جهت بررسی ارتباط چندگانه بین متغیرهای تحقیق ،علاوه برآمار توصیفی واستنباطی ،از نرم افزار گلیم مبحث لوجیت استفاده شده وحاصل آن به صورت جدول های چند بعدی نشان داده شده است.

خلاصه ماشینی:

"نمودار شمارهء 1-ارزشیابی دانشجویان از امکانات ورزشی و آموزشی‌ دانشکده‌های تربیت بدنی کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-امکانات و وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان 2-تناسب تجهیزات آموزشی با تعداد دانشجویان 3-امکانات استفاده از دوش آب گرم بعد از کلاسهای عملی 4-خدمات کمک‌های اولیه هنگام بروز صدمات ورزشی 5-مجهز بودن اماکن ورزشی به سیستم تهویه،نور،آکوستیک،گرمایش و سرمایش 6-مجهز بودن اماکن ورزشی به حمام بهداشتی بخش دوم-تجزیه و تحلیل یافته‌های مبتنی بر آمار استنباطی در این قسمت به منظور بررسی رابطهء بین متغیرهای مختلف ذیل از آزمون کای اسکوئر(خی‌دو) استفاده شده است: 1-2-بررسی رابطهء بین کیفیت علمی مدرسان تربیت بدنی با شیوهء تدریس آنها با استفاده از آزمون خی‌دو،از دیدگاه دانشجویان رشتهء تربیت بدنی در ارتباط با کیفیت علمی‌ مدرسان با شیوهء آموزشی آنان،مشخص شد که بین این دو عامل ارتباط معنی‌داری وجود دارد. مدل نهایی گلیم‌ ( GLIM )فوق به شرح ذیل است: کیفیت آموزشی دانشکده‌های‌ (تأسیسات و تجهیزات)(سابقهء دانشکده‌ها)+تأسیسات و تجهیزات+سابقهء دانشکده‌ها+1-تربیت بدنی‌ (1)- General Linear Interaction Model (2)- Logit جدول شمارهء 7-نظر دانشجویان در مورد سابقهء دانشکده تأسیسات و تجهیزات و تعداد واحد گذرانده دانشجویان با کیفیت آموزشی دانشکده‌های‌ تربیت بدنی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری وضعیت موجود دانشکده‌های تربیت بدنی از ابعاد مختلفی چون نیروی انسانی،تجهیزات و تأسیسات مورد بررسی قرار گرفت. 10-یافته‌های تحقیق با استفاده از شاخص ضریب ژینی و منحنی لورنز نشان می‌دهد که بین تعداد دانشجویان و میزان تجهیزات و تأسیسات آموزشی و ورزشی در برخی از دانشکده‌های‌ تربیت بدنی تناسب منطقی وجود ندارد(نسبت به خط تعادل)،بنابراین می‌توان چنین استنباط نمود که‌ با پذیرش دانشجویان رشتهء تربیت بدنی در هر سال تحصیلی،بدون توجه جدی به افزایش کمی و کیفی‌ تجهیزات و تأسیسات ورزشی و آموزشی،دانشکده‌های موردنظر هر سال از خط تعادل دورتر می‌شوند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.