Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و توصیف رابطه موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاه های کشور

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 63 تا 86)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،اثربخشی ،سبک های رهبری ،اساتید تربیت بدنی ،دانشگاه ها

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی، رهبری با رضایت شغلی، سبک‌های رهبری، مدیران، تحقیق، جامعهء تحت بررسی، همبستگی، رضایت شغلی از دیدگاه استادان، مدیریت، استادان ورزش دانشگاه‌های کشور

هدف ازاین تحقیق، بررسی وتوصیف رابطه ی موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش تمام وقت دانشگاه های کشوراست.بدین منظور تعداد140نفر ازاستادان زن ومرد مشغول به خدمت در دانشگاه های اصلی ‹دانشگاه مادرهراستان› هر استان که درزمان انجام تحقیق 5/72 درصد از جامعه ی تحت بررسی را تشکیل می دادند،به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده دراین تحقیق ،دو پرسشنامه ی استاندارد،انطباق پذیری واثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران وشاخص توصیف شغلی به همراه یک پرسشنامه ویژگی های فردی برای تعیین سن،جنس،سابقه ی خدمت،نوع استخدام ومیزان تحصیلات آزمودنی های تحقیق بود.تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق هم با استفاده از فنون همبستگی ساده وآنالیز واریانس انجام گرفت.تجزیه وتحلیل داده های آماری نشان داد که از بین سبک های رهبری مورد مطالعه درجامعه ی تحت بررسی سبک های رهبری استدلالی ومشارکتی ازجمله رفتارهای مدیریتی مسلط واثر بخش است .نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بین رفتارهای هبری استدلالی ومشارکتی با رضایت شغلی رابطه ی مثبت ومعنی دارآماری وجود دارد.در حالی کهاین رابطه بین سبک های رهبری دستوری وتفویضی با رضایت شغلی در جامعه ی تحت بررسی بسیارکم ،منفی وغیر اثربخش است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به نقش بسیار مهم و تعیین‌کنندهء رفتارهای سازمانی به ویژه رفتار رهبری و تأثیر آن بر سطح رضایت شغلی کارکنان و در نهایت موفقیت و اثربخشی سازمانی،این تحقیق با هدف‌ بررسی و توصیف رابطهء موجود بین سبک‌های مختلف رهبری با میزان رضایت شغلی از دیدگاه استادان‌ ورزشی دانشگاه‌های منتخب کشور انجام گرفته است. در این‌ مورد،اگرچه یافته‌های تحقیق هرشی‌9(1965)،که در یک مجموعهء صنعتی کشور نیجریه انجام گرفت، نشان داد اعمال شیوهء مدیریتی وظیفه مدار با تولید بیشتر و برعکس اعمال مدیریت انسان مدار با تولید کمتر همراه است،اما به طورکلی می‌توان ادعا کرد که مطالعات ناشی از نظریات مک گوگور(1960)، لیکرت(1961)،آرجریس(1964)،بلیک و موتون‌10(1946)،هرشی(1965)و بسیاری از محققان‌ معتقد به این رویکرد که از رشد و توسعهء دانش بشری در علوم انسانی و اجتماعی تأثیر پذیرفته بودند، موجب گردید تا با رد فرض‌های نادرست و تاقص در مورد طبیعت انسان و جایگزین کردن فرض‌های‌ واقع بینانه‌تر که مبین عدم وجود یک روش هنجار یا بهترین برای رفتار رهبر بود،کمک شایان توجهی به‌ پیش‌بینی و کنترل رفتارهای انسانی در سازمان گردد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1-درصد استفاده از سبک‌های رهبری(دستوری-استدلالی-مشارکتی- تفویضی)در جامعه تحت بررسی تحقیق(133 N ) توصیف رضایت شغلی در جامعهء تحت بررسی،از دیگر اهداف این تحقیق است که‌ جدول 3-مشخصه‌های آماری را نشان می‌دهد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-مقایسهء میانگین نمرات خام آزمودنی‌ها در هریک از زیرمجموعه‌های‌ رضایت شغلی با حد اکثر نمرهء ممکن در آن زیرمجموعه(140- N ) تعیین رابطهء همبستگی بین رضایت شغلی با هریک از سبک‌های رهبری مورد مطالعه‌ (دستوری،استدلالی،مشارکتی و تفویضی)،از جمله اهداف دیگر این تحقیق بود که با استفاده از روش‌ آماری همبستگی پیرسون مورد آزمایش قرار گرفت(جدول 4)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.