Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط نوع پیکری و ترکیب بدنی با عملکرد در الگوهای حرکتی پایه و اجرای مهارت های پایه فوتبال

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 15 تا 38)

کلیدواژه ها :

ترکیب بدنی ،آنتروپومتری ،تیپ بدنی ،نوع پیکری ،الگوهای حرکتی پایه و مهارتهای پایه ی فوتبال

کلید واژه های ماشینی : بدن ، ترکیب بدنی ، فوتبال ، اجرای مهارت‌های پایهء فوتبال ، حرکتی پایه و اجرای مهارت‌های ، وزن ، درصد چربی بدن ، متغیرهای ترکیب بدنی ، پیکری و ترکیب بدنی ، عملکرد

هدف این تحقیق بررسی ارتباط اجزای نوع پیکری ‹آندومورفی، مزومورفی واکتومورفی› ومتغیرهای ترکیب بدنی ‹دانسیته ی بدن، درصد چربی بدن، توده ی چربی ووزن خالص بدن با عملکرد درالگوهای حرکتی پایه واجرای مهارت های پایه ی فوتبال بوده است. جامعه ی آماری تحقیق را 153 دانش آموز پسر مقطع متوسطه ی شهرستان فارسان تشکیل می دهند که درسال تحصیلی جاری 79-80 عضو تیم های منتخب فوتبال آموزشگاه هایشان بودند. قد، وزن وچربی زیر پوستی در نواحی مختلف بدن و همچنین قطر استخوانها ران و بازو اندازه گیری وثبت شده ،آنگاه آزمودنی ها پس از یک برنامه ی مختصر گرم کردن ،آزمون های الگوهای حرکتی پایه راکه شامل پرش عمودی ،دوی 36 متر سرعت ودوی 9?4 متر‹چابکی› بود،انجام دادندونتایج آنها ثبت گردید. سپس با استفاده از اندازه گیری های به عمل آمده واستفاده از چارت نوع پیکری هیث – کارتر،اجزای نوع پیکری آزمودنی ها تعیین شد،همچنین با استفاده از فرمول های مربوط ،متغیرهای ترکیب بدنی آزمودنی ها مشخص گردید.با استفاده از برنامه ی رایانه ای SPSS ونیز به کمک آمار توصیفی واستنباطی، نتایج آزمون ها واندازه گیری موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت .با استفاده از فرمول ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ،ارتباط بین عوامل نوع پیکری وترکیب بندی با نتایج هر کدام از آزمون های عملکردهای حرکتی پایه ومهارت های پایه ی فوتبال ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحقیق در مجموع نشان می دهد که افزایش جزء آندومورفی در آزمودنی ها موجب ضعیف شدن عملکرد آنها در برخی آزمون ها می شود وآزمون دوی 9?4 متر چابکی وآزمون دریبل افزایش این جز موجب ضعیف شدن عملکرد آزمودنی ها شد.از متغیرهای ترکیب بدنی همبستگی مثبت ومعنی داری بین وزن توده ی بدون چربی ومیزان پرش عمودی مشاهده شد.

خلاصه ماشینی:

"ب)ارتباط متغیرهای ترکیب بدنی با عملکرد در الگوهای حرکتی پایه و اجرای مهارت‌های پایهء فوتبال 1-بین نتایج آزمون دوی 36 متر(سرعت دویدن)و دانستیهء بدن،وزن تودهء چربی و درصد چربی بدن و وزن بدون چربی( LBW ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5:میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی‌ها اجرای مهارت‌های پایهء فوتبالیافته‌های تحقیق الف)ارتباط اجزای نوع پیکری با عملکرد در الگوهای حرکتی پایه با استفاده از آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق و نیز کمک به ضریب همبستگی‌ پیرسون،میزان ارتباط هریک از متغیرهای الگوهای حرکتی پایه یعنی سرعت و دویدن،چابکی و دویدن و توانایی پرش عمودی،با هریک از اجزای نوع پیکری در سطح(5%> P و 1%> P مورد بررسی قرار گرفت. جدول 4:ارتباط بین اجزای نوع پیکری و اجرای مهارت‌های پایهء فوتبال (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 7:ارتباط بین عدد آندومورفی و نتایج آزمون دریبل ج)ارتباط متغیرهای ترکیب بدنی با عملکرد در الگوهای حرکتی پایه پس از ثبت و تجریه و تحلیل نتایج آزمون عملکرد در الگوهای حرکتی پایه و متغیرهای‌ ترکیب بدنی که عبارتند از دانستیهء بدن درصد چربی بدن،وزن تودهء چربی،وزن تودهء بدون چربی بدن،با استفاده از فرمول ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ارتباط بین هریک از این متغیرها مورد بررسی‌ قرار گرفت که نتایج آن‌را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 8:ارتباط بین توانایی پرش عمودی و وزن تودهء چربی بدون چربی( LBW ) د)ارتباط بین متغیرهای ترکیب بدنی با عملکرد در مهارت‌های پایهء فوتبال و متغیرهای‌ ترکیب بدنی شامل دانستیهء بدن،درصد چربی بدن،وزن تودهء چربی و وزن تودهء بدون چربی،با استفاده‌ از فرمول ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون،ارتباط بین هریک از متغیرها بررسی شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.