Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر بی تمرینی بر عملکرد و ترکیب بدن وزنه برداران نخبه تیم ملی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 51 تا 66)

کلیدواژه ها :

بی تمرینی ،عملکرد ورزشی ،ترکیب بدن ،ویژگی های آنتروپومتریک و وزنه برداران

کلید واژه های ماشینی : تمرینات ، بی‌تمرینی ، وزن ، بدن ، وزنه‌برداران ، ترکیب بدنی ، دور باسن ، عملکرد ، رکورد ، هفته بی‌تمرینی

هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی تاثیر دوهفته بی تمرینی برعملکرد ،ویژگی های آنتروپومتریک وترکیب بدن وزنه برداران است .تعداد 12نفر از وزنه برداران نخبه ی تیم ملی پیش وپس ازدوهفته بی تمرینی موردارزیابی قرار گرفتند.در این خصوص مشخصات مربوط به عملکرد ،وزن کل بدن،Fat %،LBM ،محیط دور کمر، دور باسن ودورشانه بلافاصله پیش وپس از دوهفته بی تمرینی اندازه گیری شد.نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که میانگین + انحراف معیار رکورد وزنه برداران به طور معنی داری کاهش داشته است‹یک ضرب: 89/38 ?201 دربرابر 1/38?58/189،دو ضرب: 39/45?67/226 در برابر 67/38 ?215 ،پااز پشت30 ?88/171 در برابر34/29 ?162 ،پا از جلو:37/26?150 در برابر 64/24 ?45/141 دو ضرب سرپا:94/25 ? 17/139 در برابر 44/22 ? 130 ویکضرب سرپا: 63/23?71/122 دربرابر7/22?04/116 ›‹001/0P<›. LBM وFat% به ترتیب کاهش وافزایش اندکی نشان دادند. ‹LBM:57/18? 73/78 دربرابر 94/17? 04/78؛ Fat%: 61/4?17/8 دربرابر2/5?09/9› .مقادیر مربوط به محیط دور شانه ودور باسن کاهش داشت‹دور شانه: 84/11?28/124 در برابر 24/37?113 ؛دور باسن:37/11?58/103 در برابر80/10?7/102›، در حالی که مقادیر مربوط به دور شکمافزایش نشان می دهد‹58/9?08/110 در برابر 81/8?92/114›.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش،محقق‌ در جست‌وجوی این مطلب بوده است تا تأثیر بی‌تمرینی را که با توجه به زندکی بشر و وجود ابعاد مختلف شخصیتی انسان و از طرفی ماشینی نبودن ورزشکار اجتناب‌ناپذیر نشان می‌دهد،بر روی‌ عملکرد وزنه‌برداران نخبهء تیم ملی جمهوری اسلامی ایران نشان دهد،همچنین مشخص سازد که این‌ تأثیرگذاری در خصوص شاخص‌هایی که به نظر می‌رسد روی عملکرد وزنه‌بردار دخالت دارند،از جمله‌ درصد چربی بدن،تودهء بدون چربی،محیط مربوط به دور شانه،کمر و باسن،چگونه است؟از طرف‌ دیگر،با توجه به تأثیراتی که بی‌تمرینی بر روی شاخص‌های مورد اشاره می‌گذارد،محقق به دنبال آن‌ است که آیا با اندازه‌گیری شاخص‌ها و تغییراتی که حاصل می‌شود،می‌توان عملکرد وزنه‌بردار را از نظر افت،بهبود یا تکرار رکورد مورد پیش‌بینی قرار داد؟روش‌شناسی تحقیق الف)آزمودنی‌ها:داده‌های مورد نیاز در این تحقیق،از بین وزنه‌برداران نخبهء تیم ملی(12 نفر) که در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات المپیک 2000 سیدنی حضور داشتند،جمع‌آوری شد. نتایج نشان می‌دهند رکورد آزمودنی‌ها به میزان 10 کیلوگرم کاهش یافته است‌ (30-+88/171 در برابر 34/29-+162) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 7-مقایسهء میانگین درصد چربی بدن Fat %وزنه‌برداران،قبل و بعد از دورهء بی‌تمرینی. با توجه به اهمیت نتایج پژوهش‌های مورد اشاره و تأثیرگذاری‌ شاخص‌های آنتروپومتریکی و عوامل مربوط به ترکیب‌بدنی بر روی عملکرد ورزشکاران،نتایج‌ پژوهش حاضر نیز این اثرگذاری را مورد تأیید قرار داد؛به‌گونه‌ای که وزنه‌برداران نخبهء تیم ملی‌ (آزمودنی‌ها)متناسب با تغییراتی که بر روی ترکیب بدنی و ویژگی‌های آنتروپومتریکی بدن آنها در اثر بی‌تمرینی انجام گرفت،دچار تغییراتی در عملکرد خود(رکورد)شدند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.