Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل و اندازه گیری بیومکانیکی عوامل منتخب (نیروی عضلات، نیروی عکس العمل زمین، کار و توان مصرفی) در مرحله جهش پرش کنندگان طول نخبه کشور (مردان) به روش غیر مستقیم

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 59 تا 82)

کلیدواژه ها :

مرحله ی جهش ،پرش طول ،نیروی عضلات ،عکس العمل زمینی ،کارو توان

کلید واژه های ماشینی : جهش، بیومکانیک، مکانیکی، پرش طول، مرحله جهش پرش کنندگان طول، اندازه‌گیری بیومکانیکی عوامل منتخب، ورزشکار، مسافت پرش رابطهء معنی‌داری وجود، تحلیل و اندازه‌گیری بیومکانیکی، مرحلهء جهش حرکت پرش طول

هدف ازاین تحقیق ،ارائه ی مدل ریاضی است که بتواند با اندازه گیری آنتروپومتریکی واطلاعات استخراج شده از فیلم ویدئویی اجرای ورزشکاران ،میزان نیروی عضلات، نیروی عکس العمل زمین، کاروتوان مصرف ورزشکار در مراحل جهش ‹تماس یا با زمین «T.D» یا حداکثر فلکشن زانو«MKF» جداشدن از زمین «T.O» پرش طول را محاسبه کند.اندازه گیری آنتروپومتریکی شامل اندازه ی قد،وزن، طول ران ،طول ساق وکف پای ورزشکار است. اندازه گیری های هنگام اجرا عبارت است از:طول دورخیز، زمان دورخیزوطول پرش. اطلاعات استخراج شده از فیلم ویدئویی شامل زمان T.D،زمان پرواز، ارتفاع مرکز ثقل در مرحله ی T.Dو MKFو T.O است. برای محاسبه ی عوامل منتخب ،به محاسبه ی عوامل دیگری مانند سرعت T.D ومؤلفه ی عمودی سرعت T.D ،شتاب T.D، مؤلفه عمودی شتاب T.D،زاویه مرکز ثقل در T.O،سرعت T.O، سرعت T.Oومؤلفه عمودی وافقی سرعت T.O،شتاب T.O ، مؤلفه عمودی شتاب T.O نیاز است. بدین منظور اجرای 8 نفر برتر پرش طول دانشجویان المپیاد سال1379 که به دور نهایی راه یافتند،مورد بررسی ومحاسبه قرارگرفت ودر پایان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،میزان همبستگی عوامل فوق با طول پرش بررسی شد.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 8-تابستان 1380 ص ص:82-59تحلیل و اندازه‌گیری بیومکانیکی عوامل منتخب(نیروی عضلات،نیروی‌ عکس العمل زمین،کار و توان مصرفی)در مرحلهء جهش پرش‌کنندگان‌ طول نخبهء کشور(مردان)به روش غیرمستقیم دکتر مرتضی شهبازی مقدم-فاطمه معصومی مفرد دانشیار دانشکدهء فیزیک دانشگاه تهران-کارشناس ارشد دانشگاه تهرانچکیده هدف از این تحقیق،ارائهء مدل ریاضی است که بتواند با اندازه‌گیری آنتروپومتریکی و اطلاعات‌ استخراج شده از فیلم ویدیوئی اجزای ورزشکاران،میزان نیروی عضلات،نیروی عکس العمل زمین، کار و توان مصرف ورزشکار در مراحل جهش(تماس یا با زمین« T. برای دستیابی به این هدف،ابتدا برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی‌ ورزشکاران اندازه‌گیری و اجرای آنان فیلمبرداری ویدیوئی شد و همزمان مسافت دورخیز و زمان‌ دورخیز پرش‌کننده اندازه‌گیری گردید و در پایان با استخراج اطلاعات مورد نیاز از فیلم ویدیوئی و با استفاده از فرمول‌های ریاضی و فیزیک عوامل منتخب در پرش طول محاسبه می‌شود. O (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 12-ارتباط بین طول پرش و زمان پرواز روش آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌های تحقیق،بدلیل کم بودن‌ تعداد نمونه‌ها،از روش آماری توصیفی استفاده شده است. بین زمان پرواز و مسافت پرش رابطهء معنی‌داری وجود دارد و فرض تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین این دو متغیر تأیید می‌شود. بین طول پای ورزشکار و مسافت پرش رابطهء معنی‌داری وجود دارد و فرض تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین این دو متغیر تأیید می‌شود. بین مؤلفه قائم نیروی عکس العمل زمین و مسافت پرش رابطهء معنی‌داری وجود دارد و فرض‌ تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین این دو متغیر تأیید می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.