Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی و بصری بر دقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر 15 - 20 سال شهرستان ایلام

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 83 تا 92)

کلیدواژه ها :

عملی ،ذهنی ،تمرین ،بازخورد ،دقت ،والیبال ،سرویس و ایفرد

کلید واژه های ماشینی : دقت سرویس والیبال، بررسی تأثیر تمرین ذهنی، تمرین ذهنی، تأثیر تمرین ذهنی با استفاده، دقت سرویس والیبال در والیبالیست، افزایش دقت مهارت سرویس والیبال، افزایش دقت سرویس والیبال، آزمون، دقت سرویس والیبال از آزمون، تمرین ذهنی مهارت سرویس والیبال

با توجه بر تاکید روزافزون براهمیت تمرین ذهنی وکاربردهای متنوع آن درآموزش ویادگیری وبهبودمهارت های ورزشی ،این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بر دقت سرویس والیبال پرداخته است. روش تحقیق نیمه تجربی وبا استفاده از پیش آزمون وپس آزمون می باشد .جامعه آماری وحجم نمونه را 45 دختر والیبالیست 15-20 سال شهرستان ایلام تشکیل می دهند ،که به سه گروه تجربی کسانی که ضمن تمرین عملی از تمرین ذهنی نیزبهره برده اند. کسانی که ضمن استفاده از تمرین عملی وذهنی از طریق فیلم ویدئویی از عملکرد بازخورد داشته اند وگروه کنترل که فقط تمرین عملی داشته اند تقسیم شدند. ابتدا از کلیه آزمودنی ها ،آزمون اولیه گرفته شد وسپس گروه هابه مدت 24 جلسه تمرین کردند. آنگاه آزمون پایانی گرفته شد. برای اندازه گیری دقت سرویس والیبال از آزمون استاندارد والیبال ایفرد وجهت انجام تمرین ذهنی از روش آزمون ذهنی هیک من استفاده شد. هدف کلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر تمرین ذهنی برافزایش دقت سرویس والیبال با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بوده است. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون t وابسته ،تحلیل واریانس وآزمون کوکی استفاده شد ونتایج زیر به دست آمد:هرسه شیوه ی تمرین بر دقت سرویس والیبال تاثیر داشتند. بین تاثیر شیوه ی تمرین در گروه تجربی وگروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد . بین تاثیر شیوه تمرین گروه تجربی 1 وگروه تجربی 2 اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین تاثیر شیوه ی تمرین در گروه تجربی 2 وگروه کنترل اختلاف معنی دار بود

خلاصه ماشینی:

"جان لین‌5تحقیقی بر روی گروهی از بازیکنان بسکتبال انجام داد،نتایج تحقیق نشان داد کسانی‌ که به همراه این عمل از تصویرسازی ذهنی نیز استفاده کرده بودند،نسبت به گروه تمرین عملی 11 تا 15 درصد پیشرفت داشتند12. شمسی منفرد(1379)در تحقیق خود با عنوان تأثیر تمرین ذهنی بر سطح عملکرد بازیکنان‌ دختر تنیس نتیجه گرفت گروهی تجربی که از برنامهء آرام‌سازی و تصویر ذهنی استفاده کرده بودند،نسبت‌ به گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشتند10. جدول 2-نتایج آزمون زیرفرض 2 (به تصویر صفحه مراجعه شود) زیرفرض 3)تمرین عملی همراه با تمرین ذهنی با استفاده از بازخورد تأثیری بر افزایش دقت‌ مهارت سرویس والیبال ندارد،این فرضیه نیز در سطح P0/001 رد شد. به منظور تعیین تفاوت بین گروه‌ها از آزمون توکی استفاده شد که نتایج ذیل را نشان داد: 1-علی‌رغم وجود میانگین بالاتر در گروه تجربی(1)26/23 نسبت به گروه کنترل 73/21 در پس‌آزمون این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. جدول 4-نتایج فرضیهء 4،مقایسهء میانگین 3 گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق درخصوص تأثیر تمرین عملی بر افزایش مهارت،با یافته‌های تحقیقات پیشین‌ مانند تحقیقات دنیر گریویوس،مهدی سهرابی،علی ثقة الاسلامی،علیرضا بهرامی و شمسی منفرد همخوانی دارد،به عبارت دیگر،تمرین عملی بر افزایش مهارت مؤثر است. به‌صورت مشخص می‌توان اذعان‌ نمود که گرچه در تمرین ذهنی و عملی گروه تجربی(1)نتایجی که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری را نسبت به گروه کنترل یعنی گروهی که فقط تمرین عملی داشتند نتیجه نیاورد،اما درصد پیشرفت‌ بیشتری را نشان داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.