Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 31 تا 42)

کلیدواژه ها :

منبع کنترل ،مشخصات فردی مدیران ،تحلیل رفتگی ،فرسودگی عاطفی ،کاهش بازده عملکرد شخصی ،تهی شدن از ویژگی های شخصی

کلید واژه های ماشینی : غیر تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی ، تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور ، گروه‌های تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی ، مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی ، مدیران ، تربیت‌بدنی ، رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ، تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی ، منبع کنترل ، منبع کنترل در مدیران دانشکده‌ها

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تحلیل رفتگی ومنبع کنترل درمدیران دانشکده ها وگروه های تربیت بدنی وغیرتربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشوراست. بدین منظور تعداد 44 نفر از مدیران دانشکده هاوگروه های تربیت بدنی و88 نفراز مدیران دانشکده ها وگروه های غیر تربیت بدنی دانشگاه هاکه در زمان انجام پژوهش به ترتیب 95 و40 درصد تراکم جوامع تحت بررسی خود رابه خود اختصاص داده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق توسط آزمون های همبستگی ‹کندال- پیرسون› ومقایسه ی میانگین ها ‹مان ویتنی – ویلکاکسون و هتلینگز› انجام شده بود. نتایج تحقیق نشان داد: بین افزایش سن ومیزان تحلیل رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ارتباط معنی داری وجود دارد ،ولی این ارتباط در موردسن با منبع کنترل مدیران مشاهده نشد.بین بالارفتن سابقه ی خدمت ومیزان تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی ،ارتباط معنی داری مشاهده شد، در حالی که این ارتباط در مورد سابقه ی خدمت با منبع کنترل در مدیران تربیت بدنی دیده نشدودر مدیران غیر تربیت بدنی در سطح 02/0 معنی دار بود.بین سابقه ی کار مدیریتی ومیزان تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی ،ارتباط معنی داری وجود نداشت،ولی این عدم ارتباط در مورد سابقه کار مدیریتی با منبع کنترل دیده شد. بین تحلیل رفتگی ومنبع کنترل ارتباط معنی داری وجود ندارد. هردو جامعه ی تحت بررسی از وضعیت تحلیل رفتگی بالایی برخوردارند. میزان تحلیل رفتگی ومنبع کنترل بیرونی درمدیران غیر تربیت بدنی بیشتر از مدیران تربیت بدنی بود.

خلاصه ماشینی:

"(1)- Fontana-D (2)- Glogow نتایج تحقیق ارتباط برخی مشخصات فردی مدیران(سن،سابقهء خدمت و سابقهء کار مدیریتی)با تحلیل‌رفتگی و منبع کنترل آنها در جوامع تحت بررسی در جدول 1 نشان داده شده است. جدول 1-ارتباط برخی مشخصات فردی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور تا پایان سال 1379 (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان طوری که جدول 1 نشان می‌دهد،بالا رفتن سن و میزان تحلیل‌رفتگی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های غیر تربیت بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور در سطح 0001/0 معنی‌دار است و براساس‌ آزمون همبستگی به عمل آمده،در تعامل کل دو جامعهء تحت بررسی در سطح 02/0 معنی‌دار بوده است. بین سابقهء کار مدیریتی و میزان‌ تحلیل‌رفتگی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی ارتباط معنی‌داری مشاهده‌ نشده و این عدم ارتباط در مورد منبع کنترل و سابقهء کار مدیریتی هم مشابه است. بنابراین با بالا رفتن سنوات سنی و سابقهء خدمت مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی و (1)- Willeams (2)- Richardson (3)- Schulz-R Greenley-JR (4)- Gorden غیر تربیت بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور،بر میزان تحلیل‌رفتگی آنها افزوده می‌شود ازاین‌رو مدیریت فشار روانی و تحلیل‌رفتگی و مکانیزم‌های مهار آن،باید مورد توجه لازم از سوی مدیران‌ برنامه‌ریز در بحث مدیریت منابع انسانی قرار گیرد. بین بالا رفتن سابقهء کار مدیریتی و میزان‌ تحلیل‌رفتگی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری مشاهده‌ نشده که عکس یافته به دست آمده در نتایج تحقیقات استرولند1(1989)،کاواناخ‌2(1992)،شولز و گرینلی(1995)مشاهده شده است ازاین‌رو در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.