Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،اطلاعات جمعیت شناختی ،دانشکده های تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی، اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور، دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور، دانشکده‌های تربیت‌بدنی، مدیران، کارمندان، پژوهش میزان رضایت‌مندی شغلی مدیران، دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور مورد بررسی، کارمندان و استادان دانشکده‌های تربیت‌بدنی، حوزه‌ی اشتغال دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور

در این پژوهش میزان رضایت مندی شغلی مدیران وسر پرستان ،اعضای هیئت علمی وکارمندان شاغل در اداره های مختلف دانشکده های تربیت بدنی کشور مورد بررسی قرار گرفت ‹201 = N›.رضایت شغلی توسط پرسشنامه ی شاخص توصیف شغلی ‹JDI› اندازه گیری شد. از مجموع 201 نفر شرکت کننده در تحقیق ، 52 نفر ‹26%› در پست مدیریتی وسرپرستی ،68 نفر ‹34%› در پست هیئت علمی و81 نفر ‹40%› نیز در اداره های مختلف دانشکده ها نظیر اداره ی آموزش ،اداره ی امور عمومی وخدمات ،اداره ی حسابداری ،واحد کتابخانه وغیره اشتغال داشتند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون آماری MANOVA وآزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلاف در میانگین های رضایت شغلی گروه های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تنها بین دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه تریبت معلم تهران‹25/3 = M و66/0 = SD›، دانشگاه تهران ‹61/3 = M و59/0 = SD› ودانشگاه مشهد‹66/3 = M و 65/0 = SD› تفاوت میانگین های رضایت شغلی معنی دار است.همچنین میانگین رضایت مندی شغلی در داشکده های کل کشور به تفکیک در حوزه ی مدیران وسرپرستان ، در حوزه ی استادان وهیئت علمی ودر حوزه یکارمندان به دست آمد. این نتایج حاکی از متوسط بودن سطح رضایتمندی شغلی در هر سه حوزه ی اشتغال دانشکده های تربیت بدنی کشور است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-تعداد و درصد پرسشنامه‌های ارسالی و دریافتی پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) اهداف‌ الف-هدف کلی هدف اصلی این پژوهش،بررسی و مقایسهء رضایت شغلی در سه حوزهء مدیریتی،کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور و نیز تعیین رابطهء همبستگی میان جنبه‌های‌ مختلف رضایت شغلی و تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی(جنسیت،سن،سطح‌ تحصیلات،نوع استخدام،سابقهء خدمت،وضعیت تأهل،تعداد فرزندان و متوسط حقوق ماهیانه)و رضایت شغلی است. جدول 2-مشخصه‌های آماری رضایت شغلی و جنبه‌های مختلف آن‌201- N (به تصویر صفحه مراجعه شود) امتیازگذاری افراد تحت بررسی از میزان رضایت شغلی به صورت میانگین و انحراف استاندارد به‌ تفکیک سه حوزهء مدیریتی،کارمندان و هیأت علمی در(جدول 3)آورده شده است. جدول 3-مشخصه‌های آماری رضایت شغلی و جنبه‌های مختلف آن به تفکیک حوزه‌های اشتغال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-میزان رضایت شغلی افراد شاغل در سه حوزه اشتغال به تفکیک دانشکده‌های تربیت بدنی کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود) تعیین رابطهء همبستگی بین جنبه‌های رضایت شغلی با یکدیگر،هدف دیگر این پژوهش بود که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت(جدول 5). تعیین رابطهء همبستگی بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رضایت شغلی در نمونه تحت بررسی نیز از دیگر اهداف این پژوهش بود که از طریق ضرایب مختلف همبستگی با در نظر گرفتن نوع مقیاس‌ اندازه‌گیری متغیرها مورد آزمایش قرار گرفت(جدول 6). از نظر شاخص احساس فرد نسبت به‌ حقوق و مزایا،کمترین رضایت را کارمندان و سپس مدیران و در مقام بعدی اعضای هیأت علمی داشتند که نشان می‌دهد سطح حقوق و مزایا در کشور بخصوص برای قشر کارمند بسیار پایین است،همچنین با توجه به اینکه حد اکثر نمرهء ممکن در امتیازهای پرسشنامهء رضایت شغلی 5 است،میانگین این شاخص‌ در کارمندان برابر با 70/2 بود که بیانگر احساس رضایت در سطحی بسیار پایین است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.