Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 19 تا 30)

کلیدواژه ها :

تربیت بدنی عمومی ،آمادگی جسمانی – حرکتی ،استقامت قلبی – تنفسی ،استقامت عضلانی ،قدرت انفجاری ،سرعت وچابکی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ، هنجار ، آمادگی جسمانی و حرکتی ، حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی ، تربیت‌بدنی ، سنی ، دانشکدهء تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، بررسی سطح آمادگی جسمانی ، وبا مقایسه میانگین نتایج تست ، دانشگاه

نمونه آماری این پژوهش توصیفی – میدانی182 نفرازدانشجویانی است که واحد درسی تربیت بدنی یک را به تازگی انتخاب کرده بودند. به منظور تعیین نمونه آماری برای دامنه سنی 22 سال وکمتر 66 نفر وبرای دامنه سنی 23 سال 65 نفر وبرای دامنه سنی 24 سال وبیشتی 51 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از تعیین نمونه ی آماری واجرای تست های منتخب به عملکرد دانشجویان بر روی هرکدام ازمواد یک نمره ی خام اختصاص داده شد وسپس شاخص های آماری هرسه گروه سنی تحقیق بایکدیگر وبا نتایج پژوهش های مشابه درداخل وهنجارهای خارج از کشورمقایسه شد وبا مقایسه میانگین نتایج تست های مشترک بین هرسه گروه سنی ملاحظه گردید که با افزایش سن از 22به 24 سال وبیشتر در تمامی مواد حد نصاب ها به تدریج افت داشته اند بویژه روند افت درتست های درازونشست، دوی رفت وبرگشت، دوی سرعت ودوی یک مایل محسوس تر بوده است.از مقایسه نتایج با نتایج پژوهش های مشابه داخل چنین استنباط شده است که عملکرد گروه نمونه در سطح پایین تری قرار داشته که شاید علت آن زمان اجرای تست ها باشد.چراکه،دراین تحقیق برخلاف تحقیقات مشابه داخلی به دلیل هدف هنجار یابی کسب معیاری مناسب برای مقایسه وضعیت دانشجویان قبل وبعد ازتدریس، زمان اجرای تستها درابتدای دوره وشروع واحد آمادگی جسمانی بوده است.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 10-ص ص:30-19 تاریخ دریافت:28/8/80 تاریخ تصویب:26/9/80بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه‌ فردوسی مشهد و تهیهء هنجار1 دکتر سید رضا عطار زاده حسینی‌2-احمد حسن‌نیا-دکتر مهدی طالب‌پور اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدچکیده نمونه آماری این پژوهش توصیفی-میدانی 182 نفر از دانشجویانی است که واحد درسی‌ تربیت‌بدنی یک را به تازگی انتخاب کرده بودند. ب-متغیرهای تحقیق و مواد آزمون باتوجه به موضوع تحقیق،قابلیت‌های آمادگی جسمانی و حرکتی شامل استقامت عضلات‌ بازو و کمربند شانه‌ای،استقامت عضلات شکمی،قدرت انفجاری عضلات پاها،چابکی عمومی، سرعت عمومی و استقامت قلبی-تنفسی،متغیرهای این تحقیق هستند که برای اندازه‌گیری هرکدام از آنها،به‌ترتیب از آزمون‌های کشش بارفیکس اصلاح شده(بوام گارتنز،1978)،درازونشست اصلاح‌ شده،پرش درجا(سارجنت،1921)،دو رفت و برگشت 2x15 متر،دو 50 یارد(72/45 متر)سرعت و یک مایل(1609 متر)دویدن-راه رفتن استفاده شده است. جدول 5-توصیف شاخص‌های مرکزی و پراکندگی تحقیقات انجام شده‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6-هنجار درصدی آزمون‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری 1-براساس یافته‌های جدول 4،میانگین قد نمونهء آماری این تحقیق 174 و انحراف استاندارد آن 7/6 سانتی‌متر است که در مقایسه با تحقیق مشابه بر روی دانشجویان علوم پزشکی زنجان‌ (84/172-?x)5و دانشجویان دانشگاه ارومیه(64/171-?x)6،دانشجویان نمونهء اماری قد بلندتر بوده‌اند. به‌طورکلی،نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد گروه نمونهء ما بر روی تست‌های آمادگی‌ جسمانی و حرکتی در مقایسه با هنجارهای داخلی(هنجار درصدی آزمون عملی داوطلبان ورود به‌ دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی)و خارجی در سطح پایین‌تر قرار دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.