Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه و یک فعالیت ورزشی زیر بیشینه بر پاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 125 تا 136)

کلیدواژه ها :

هماتوکریت‹HCT› ،هموگلوبین‹HGB› ،متوسط هموگلوبین گلبولی ‹ MCH› ،حجم متوسط گلبول قرمز‹MCV› ،متوسط حجم پلاکت های خون‹MPV› ،پلاکت خون‹PLT› ،تعداد گلبول قرمز‹RBC› ،دامنه ی توزیع گلبول قرمز‹RDW› ،تعداد گلبول سفید‹WBC› ،فعالیت ورزشی بیشینه ،فعالیت ورزشی زیربیشینه ،ورزشکار ،غیرورزشکارودانش آموز

کلید واژه های ماشینی : پاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار ، ورزشکار ، فعالیت ورزشی بیشینه ، گلبول‌های قرمز ، عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار وغیرورزشکاربوده ، برپاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار ، فعالیت ورزشی ، غیرورزشکار ، هموگلوبین ، هماتوژیکال نوجوان ورزشکار و غیر

هدف این تغییر مقایسه ی تأثیریک فعالیت ورزشی بیشینه ویک فعالیت ورزشی زیربیشینه برپاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار وغیرورزشکاربوده است.بدین منظورتعداد90 نفر از دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکار ‹46 نفر ورزشکارو44 نفرغیر ورزشکار›شهر تهران با دامنه ی سنی 15 تا17 سال به روش کاملا تصادفی انتخاب وتحت آزمون ورزشی «بروس»به فعالیت پرداختند. بدین ترتیب که در فعالیت بیشینه ،تحت همان آزمون تا حد درماندگی ودرفعالیت زیربیشینه ،تحت آزمون بروس اصلاح شده به فعالیت واداشته شدند. نمونه های خونی درست پیش وبلافاصله پس از فعالیت های ورزشی گرفته شد.تجزیه وتحلیل نتایج حاکی است: 1- پاسخMCV,MCHC,HCT ورزشکاران وغیرورزشکاران به ورزش بیشینه ،تفاوت معنی داری داشته ،درحالی که درخصوص متغیرهای WBC,RDW,RBC,PLT,MPV,HGB اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. 2- براثر فعالیت ورزشی زیربیشینه هیچ گونه اختلاف آماری معنی داردرخصوص عوامل هماتوژیکالبین دوگروه ورزشکار وغیرورزشکار مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"در خاتمه برای کسب اطلاع از تغییرات عوامل هماتوژیکال متعاقب فعالیت ورزشی بیشینه و زیر بیشینه،10 سی‌سی از خون سیاهرگی هر آزمودنی بلافاصله پیش‌وپس از تمرین گرفته شد و در آزمایشگاه بالینی معتبر برای تعیین شاخص‌های MCHC ، MCV ، MPV ، PLT ، RBC ، RDW ، WBC ، HCT ، HGB ، MCH مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق 1-با مراجعه به جدول 1،مشاهده می‌شود که میانگین تفاضل میزان هماتوکریت( HCT )، گروه ورزشکار و غیرورزشکار پس‌از یک فعالیت ورزشی بیشینه به ترتیب تقریبا معادل 42/3 و 65/2 درصد است که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار در این متغیر خونی دیده‌ می‌شود(036/0 P). جدول 1-شاخص‌های آماری عوامل هماتوژیکال ورزشکاران و غیرورزشکاران متعاقب فعالیت‌ ورزشی بیشینه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-اطلاعات جدول 2 نشان می‌دهد که ورزش زیر بیشینهء مورد استفاده در این پژوهش،از چنان‌ شدتی برخوردار نبوده که سبب بروز تفاوت‌های فاحشی در میانگین تفاضل گروه ورزشکار و غیرورزشکار شده باشد. جدول 2-شاخص‌های آماری عوامل هماتوژیکال ورزشکاران و غیرورزشکاران متعاقب فعالیت‌ ورزشی زیر بیشینه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری یکی از یافته‌های پژوهش حاضر این است که میانگین عوامل خونی در نزد نوجوانان ورزشکار و غیرورزشکار متعاقب یک فعالیت ورزشی بیشینه افزایش یافته است. از یافته‌های دیگر این تحقیق تغییرات ناچیز میانگین عوامل خونی نوجوانان ورزشکار و غیرورزشکار متعاقب یک فعالیت ورزشی زیر بیشینه بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.