Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص های اسپیرومتری و تحمل فعالیت در مصدومین ریوی گازهای شیمیایی جنگی استان خوزستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 89 تا 106)

کلیدواژه ها :

گازهای شیمیایی ،بیماری ریوی ،اسپیرومتری

کلید واژه های ماشینی : اسپیرومتری، تمرینات، گروه‌های تجربی شنا، FVC، شاخص‌های اسپیرومتری بیماران گازهای شیمیایی، بیماران، آزمون، گروه‌های تجربی، مرحلهء پس‌آزمون اندازه‌گیری گروه شنا، مصدومین ریوی گازهای شیمیایی

در این پژوهش که ازنوع نیمه تجربی است تعداد 45 نفر از بیماران شیمیائی گازهای جنگی استان خوزستان همکاری داشتند در این تحقیق با استفاده از شاخص های اسپیرومتری حجم اجباری ثانیه اول FEV1 ظرفیت حیاتی اجباری FVC وقدرت تحمل بدن از طریق آزمون شش دقیقه پیاده روی اندازه گیری و ثبت شد نمونه های تحقیق را سه گروه الف- گروه تجربی شنا 14 آزمودنی ب_گروه تجربی دو 12 آزمودنی ج – گروه کنترل 14 آزمودنی تشکیل می دادند روش هایتمرنی به صورت شنا ودو در گروه های مستقل به کار گرفته شد روش های آماری شامل تحلیل داده ها آمار توصیفی آزمون T و تحلیل واریانس چند متغیری بود درجلسات تمرین با استفاده از اصل اضافه بار شدت تمرینات در گروههای تجربی شنا ودو اعمال شد نتایج پژوهش با احتساب 001/0>P نشان مدی دهد بین حجم اجباری ثانیه اول در گروه های تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد بین ظرفیت حیاتی اجباری در گروه تجربی شنا نسبت به گروه تجربی دو تفاوت معنی داری وجود دارد بین قدرت تحمل بدن نسبت به تمرین در گروه های تجربی شنا و دو نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار مشاهده شد

خلاصه ماشینی:

"فرضیهء 1،تمرینات شنا سبب افزایش شاخص‌های اسپیرومتری بیماران ریوی جنگی‌ می‌شود براساس نتایج حاصل از آزمون T و جدول فوق مشاهده می‌شود که حجم FVC اندازه‌گیری شده با احتساب 1%> P طی دو مرحلهء پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سطح آلفا 5 درصد به میزان 52%تفاوت معنی‌دار وجود دارد،حال آنکه حجم FEV اندازه‌گیری شده‌ در مراحل مذکور به میزان‌876/0- P تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد(جدول 5). جدول 7-تحلیل واریانس یک عاملی بین گروه‌های شنا،دو و کنترل مربوط به‌ متغیرهای مرحلهء یک با دو FEV و FVC و آزمون شش دقیقه پیاده‌روی (به تصویر صفحه مراجعه شود) پس از محاسبهء آزمون واریانس یک عاملی بین گروه‌های تجربی شنا،دو و گروه کنترل، مشاهده می‌شود که در سطح آلفا5%آزمون شش دقیقه پیاده‌روی گروه‌های شنا و دو نسبت به‌ گروه کنترل با درجهء اعتبار 001/0> P و با رقم 001/0تفاوت معنی‌دار وجود دارد،ولی در سایر متغیرها تغییر معنی‌داری وجود ندارد(جدول 7). همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک عاملی بین گروه‌های شنا،دو و کنترل مشاهده می‌شود که مقدار تفاوت در آزمون شش دقیقه پیاده‌روی در گروه‌های تجربی‌ شنا و دو نسبت به گروه کنترل با درجهء اعتبار001/0> P و با رقم 001/0 درجه معنی‌دار است‌ و بهبودی را نشان می‌دهد(جدول 7). بنابراین‌ حاصل نتایج تحقیق بر روی دو عملکرد اندازه‌گیری شدهء FEV ، FVC بیماران شیمیایی‌ گازهای جنگی نشان می‌دهد که فعالیت‌های ورزشی شنا موجب بهبودی در حجم FVC می‌شود براساس یافته‌های آماری و بررسی‌های فردی و بالینی،مشاهده گردید که نمونه‌های‌ تحقیقی به کار گرفته شده دارای ویژگیهای مشترکی از نظر سطح ضایعهء شیمیایی در ریه‌ بوده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.