Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دیدگاه های مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 5 تا 18)

کلیدواژه ها :

وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس از نظر کمی و کیفی ،اهمیت جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

کلید واژه های ماشینی : اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس ، معلمان تربیت‌بدنی و دانش‌آموزان ، درس تربیت‌بدنی در مدارس راهنمایی ، وضعیت کمی اجرای درس تربیت‌بدنی ، مدیران معلمان تربیت‌بدنی و دانش‌آموزان ، مدیران ، اجرای درس تربیت‌بدنی مدارس ، جایگاه درس تربیت‌بدنی تفاوت ، وضعیت کیفی اجرای درس تربیت‌بدنی ، اهمیت و جایگاه درس تربیت‌بدنی

هدف این تحقیق توصیف و مقایسه دیدگاه های مدیران معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه ووضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمائی و متوسطه شهر جاجرم است جامعه آماری این تحقیق رامدیران معلمان تربیت بدنی ودانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر جاجرم تشکیل می دهند نمونه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران معلمان تربیت بدنی و 5 در صد از دانش آموزان جامعه تحت بررسی است ابزار اندازه گیری تحقیق نیز شامل سه پرسشنامه محقق ساخته ( پرسشنامه مدیران و پرسشنامه معلمان تربیت بدنی و پرسشنامه دانش آموزان ) است که برای سنجش جایگاه وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی از دیدگاه هر سه گروه و سنجش میزان همکاری مدیران از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان تهیه شده است ضریب پایایی هر سه پرسشنامه که با استفاده از آلفای کرونباخ محسابه شده است به ترتیب برای پرسشنامه مدیران 87/0=a و برای پرسشنامه های معلمان تربیت بدنی ودانش آموزان 84/0=a است تجزیه و تحلیل داده های تحقیق که با استفاده از آماری های توصیفی تحلیل واریانس یک راهه و آزمون میانه انجام گرفت نشان داد که وضعیت کمی وکیفی اجرای درس تربیت بدنی مدارس مورد مطالعه در سطح مطلوب قرار ندارد میازن همکاری مسئولان با اجرای این درس در مدارس در حد متوسط است و بین دیدگاه های گروه های تحت بررسی در خصوص وضعیت کمی اهمیت و جایگاه درس تربیت بدنی تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

خلاصه ماشینی:

"تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق که با استفاده از آمارهای توصیفی،تحلیل‌ واریانس یک راهه و آزمون میانه انجام گرفت،نشان داد که وضعیت کمی و کیفی اجرای درس‌ تربیت بدنی مدارس مورد مطالعه در سطح مطلوب قرار ندارد،میزان همکاری مسئولان با اجرای‌ این درس در مدارس در حد متوسط است،و بین دیدگاه‌های گروه‌های تحت بررسی در خصوص‌ وضعیت کمی،اهمیت و جایگاه درس تربیت بدنی تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. با توجه به آنچه بیان شد،این تحقیق قصد دارد وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی را از نظر کمی و کیفی و جایگاه آن و همچنین میزان همکاری مسئولان با اجرای برنامه‌ها در مدارس از دیدگاه جامعهء تحت بررسی توصیف کند. روش تحقیق این تحقیق از نوع توصیفی و پس رویدادی است و به صورت میدانی با استفاده از 3 پرسشنامهء محقق ساخته که دیدگاه‌های مدیران،معلمان تربیت بدنی و دانش‌آموزان را در مورد جایگاه درس تربیت بدنی و وضعیت اجرایی آن از نظر کمی و کیفی و همچنین همکاری‌ مسئولان با این امر ارزیابی می‌کند،انجام گرفته است. جدول 5-نتایج مربوط به مقایسهء دیدگاه‌های گروه‌ها در مورد وضعیت کمی اجرای درس‌ تربیت بدنی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج همچنین نشان دادن بین دیدگاه‌های دانش‌آموزان و معلمان تربیت بدنی در مورد اهمیت‌ و جایگاه درس تربیت بدنی در جامعهء تحت بررسی تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. در ضمن‌ براساس نتایج این تحقیق،دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی در مورد جایگاه درس‌ تربیت بدنی در مدارس و همچنین میزان همکاری مسئولان با اجرای این درس در مدارس‌ تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.