Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن lh و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلیدواژه ها :

تمرینات هوازی ،تمرینات بی هوازی ،هورمون استروژن ،هورمون LH ،درصد چربی

کلید واژه های ماشینی : درصد چربی دانشجویان دختر غیر ، ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز ، هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی ، میزان تغییرات هورمون استروژن ، چربی دانشجویان دختر غیر ورزشکار ، هورمون استروژن و درصد چربی ، دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه ، استروژن و درصد چربی دانشجویان ، درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار ، غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران

هدف از انجام تحقیق حاضر - مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن - LH و درصد چربی دانشجویان دختر غیر ورزشکاران دانشگاه شهید چمران اهواز است . به همین منظور 30 نفر از دانشجویان دختر غیرورزشکار از دانشکده های مختلف با دامنه سنی 25-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه هوازی - بی هوازی - کنترل تقسیم شدند . تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی بر روی تعدادی از متغیرها مثل هورمون های استروژن - LH و در صد چربی محاسبه شد . بعد از 8 هفته تمرینات هوازی با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و تمرینات بی هوازی با شدت 80 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه مجددا متغیرها اندازه گیری شدند . نتایج تحقیق افزایش معنی دار استروژن ( 0/001 < P ) را هم پس از تمرینات هوازی و هم پس از تمرینات بی هوازی نشان داد که این افزایش در گروه هوازی بیشتر بود . تفاوت معنی داری بین هورمون LH گروه های مختلف مجود نداشت . (0/278

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-نتایج تحلیل واریانس متعادل دو طرفه برای آزمون فرض (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که نمودار 2 نشان می‌دهد،هرچند مقدار هورمون LH پس از تمرینات در هر دو گروه هوازی و بی‌هوازی افزایش یافته،ولی این افزایش با توجه به جدول‌ P-Value-0/278 )،از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار نیست. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-مقایسهء میزان LH بین گروه‌ها بعد از تمرین همچنین نتایج تحقیق نشان داد که پس از هشت هفته،تمرین درصد چربی گروه کنترل به‌طور غیر معنی‌داری افزایش یافت و در گروه تمرینات هوازی نسبت به گروه بی‌هوازی درصد چربی‌ کاهش بیشتری نشان داد،ولی آن کاهش هم در سطح 5 درصد معنی‌دار نبود. جدول 2-تحلیل واریانس دو طرفه برای مقایسهء مقدار هورمون LH (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسهء در صد چربی بین گروه‌ها بعد از تمرین بحث و نتیجه گیری یافته‌های تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی موجب افزایش استروژن در آزمودنی‌ها شد که با یافته‌های تحقیقات انجام شدهء قبلی همخوانی دارد(7،9،10،15و14)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.