Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روایی آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت برای ارزیابی توان بی هوازی در پایگاه های ورزشی قهرمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 141 تا 150)

کلیدواژه ها :

روایی ،توان بی هوازی ،آزمون وینگیت ،آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت

کلید واژه های ماشینی : آزمون، توان بی‌هوازی، آزمون وینگیت، شاخص خستگی در آزمون وینگیت، متر سرعت، متر سرعت همبستگی معنی‌داری وجود، ارزیابی توان بی‌هوازی در پایگاه، توان بی‌هوازی وینگیت، شاخص خستگی، ورزش قهرمانی

زی 32 دانشجوی پسر تربیت بدنی با دامنه سنی 20 تا 30 سال از میان داوطلبان شرکت در تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شدند آزمودنی ها 3 آزمون را بعنوان آزمون های بی هوازی اجرا کردند آزمون های وینگیت دو 45 متر و 200 متر سرعت در بررسی داده های تحقیق از روش های آماری آنالیز رگرسیون و تی استیودنت استفاده شده و سطح معنی داری 5 در صد منظور گردید نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین توان بی هوازی وینگیت و مدت زمان آزمون میدانی دو 45 متر سرعت همبستگی معنی داری وجود ندارد بین حداقل توان های مطلق و نسبی و شاخص خستگی در آزمون وینگیت و آزمون میدانی دو 200 متر سرعت رابطه معنی دار متوسطی به ترتیب 40/0- و 45/0- و 35/0 به دست آمد( 05/0>P با این حال اختلاف میانگین ها معنی دار بود نتایج تحقیق نشان داد که برای سنجش توان بی هوازی نمی توان به شاخص مدت زمان آزمون های میدانی دو 45 و 200 متر سرعت اتکا کرد و بهتر است از آزمون های معتبر تری استفاده نمود

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-آمار توصیفی ویژگی‌های بدنی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد در آزمون‌های بی‌هوازی (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌ها نشان میدهد که مدت زمان دو 45 متر رابطهء معنی‌داری با مقادیر مطلق و نسبی‌ حد اکثر،میانگین،حد اقل توان و شاخص خستگی تخمینی در برابر آزمون وینگیت ندارد. جدول 3-همبستگی حد اقل توان مطلق و نسبی و شاخص خستگی با مدت زمان دو 200 متر (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-مقایسهء میانگین متغیرهای مختلف در آزمون‌های منتخب (به تصویر صفحه مراجعه شود) با استناد به جدول 5،همبستگی مثبت و معنی‌داری بین مدت زمان دوهای 45 متر و 200 متر به چشم می‌خورد(05/0> P )،با این حال،اختلاف میانگین‌های دو آزمون معنی‌دار است‌ (جدول 4). جدول 6-ارتباط حد اکثر،میانگین و حد اقل توان مطلق و متغیرهای وزن،قد و درصد چربی بدن (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری در این تحقیق بین میانگین توان‌های مطلق و نسبی آزمون بی‌هوازی وینگیت و مدت زمان دو 45 متر ارتباط معنی‌داری وجود نداشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.