Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عوامل خطرساز قلبی- عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 27 تا 42)

کلیدواژه ها :

مدیران ،لیپوپروتئین های خون ،فعالیت جسمانی ،فشار خون ،کم تحرکی ،بیماری های قلبی - عروقی

کلید واژه های ماشینی : مرد دانشگاه شهید چمران اهواز، مدیران مرد دانشگاه شهید چمران، مدیران، عوامل خطرساز قلبی، عروقی، LDL، فعال، ضربان قلب استراحتی، عروقی مدیران مرد، مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عوامل خطر ساز قلبی عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز بود آزمودنی های تحقیق عبارت بود از 89 مدیر و 68 غیر مدیر داوطلب با دامنه سنی 25 - 66 سال آزمودنی ها به دو گروه مدیران و غیر مدیران و مدیران به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند برخی از عوامل خطر ساز قلبی عروقی مانند کلسترول تام (C-T) و لیپو پروتئین های خون (VLDL- CLDL - CHDL-C) تری گلیسرید (TG) عامل خطر ساز (RF( ضربان قلب (HR) فشار خون سیستوکلی و دیاستولی قند خون غیر ناشتا (G) در صد چربی (FAT) و شاخص توده بدن (BMI) اندازیه گیری شد برای مقایسه دو گروه مدیران و غیر مدیران و مدیران فعال و غیر فعال از آمار توصیفی و آزمون T مستقل در سطح 0/05 استفاده شد یافته های تقحیق نشان داد میزان مدیران به طو رمعنی داری بیشتر از گروه غیر مدیران بود و در بقیه موارد بین این دو گروه تفاوتی دیده نشد همچنین بین مقادیر گروه مدیران فعال و غیر فعال تفاوتع معنی داری مشاهده شد و در بقیه موارد تفاوتی ملاحظه نشد نتایج کلی این پژوهش پیشنهاد می کند که مدیران برای کاهش و جلوگیری از آثار عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی باید از فعالیت های جسمانی منظم استفاده کنند.

خلاصه ماشینی:

"برخی از عوامل خطرساز قلبی-عروقی مانند کلسترول تام (C-T) و لیپوپروتئین‌های خون (VLDL-C,LDL-C,HDL-C) ،تری‌گلیسرید (TG) ، عامل خطرساز (RF) ،ضربان قلب (HR) ،فشارخون سیستولی و دیاستولی،قندخون غیرناشتا (G) ،درصد چربی (%Fat) و شاخص تودهء بدن (BMI) ،اندازه‌گیری شد. به‌همین‌دلیل علی رغم‌ کنترل‌ها و مراقبت‌های بهتر پزشکی از یک سو و درک اصولی‌تر مردم نسبت به خطر بالقوهء بیماری‌های قلبی و عروقی،چون زندگی شهری و ماشینی بر تعداد افراد غیرفعال جسمانی‌ مخصوصا در سطح مدیران-شاید به دلیل کمبود وقت-افزوده می‌شود(18،21 و 22) (1)- Leon (2)- Pollock (3)- Wilmore به نظر می‌رسد در چند دههءاخیر رابطهء بین فعالیت‌های جسمانی و بیماری‌های قلبی- عروقی توسط پژوهشگران زیادی از جمله لئون(1997)،فاگنون،پافنبرگ و همکاران(1990)، خالدان و حمیدی(1379)،علیجانی(1381)،علیجانی و احمدی(1381)به خوبی ترسیم‌ شده است(9،12،14،23،24،25). به‌هرحال با توجه به نقش پیشگیرانهء فعالیت‌های جسمانی در ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی،در این پژوهش سعی می‌شود رابطهء بین فعالیت‌های جسمانی و برخی عوامل خطرساز قلبی-عروقی مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز مورد بررسی قرار گیرد. سپس برخی از عوامل خطرساز قلبی-عروقی آنها مانند کلسترول تام C-T ،لیپوپروتئین پر چگال (HDL-C) ،لیپوپروتئین کم‌چگال (LDL-C) ،لیپوپروتئین خیلی کم‌چگال‌ (VLDL-C) ،تری گلیسرید (TG) ،عامل خطرساز (RF) ،قندخون غیرناشتا (G) ،ضربان‌ قلب استراحتی (HQ) ،فشارخون سیستولی (BP1) ،فشارخون دیاستولی (BP2) ،درصد چربی زیرپوستی (%Fat) و شاخص تودهء بدن (BMI) اندازه‌گیری و بررسی شد. نتایج و یافته‌های تحقیق اطلاعات نمودار 1 نشان می‌دهد پس از مقایسهء مدیران با غیرمدیران،در مجموع مدیران‌ بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی-عروقی قرار دارند: 1-میزان کلسترول تام (a-0/021)VLDL-Cṣ(a-0/012)LDL-Cṣ(a-0/008) ، (a-0/002)%Fatṣ(a-0/001)RFṣ(a-0/001)TG گروه مدیران به‌طور معنی‌داری‌ بیشتر از گروه غیرمدیران بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.