Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 39 تا 56)

کلیدواژه ها :

نتیجه بارداری ،سلامت نوزاد ،امتیاز آپگار ،مرحله دوم زایمان

کلید واژه های ماشینی : مادران ورزشکار و غیر ورزشکار ، ورزش ، ورزشکار ، بارداری ، نتیجه بارداری و سلامت نوزاد ، زایمان ، بدو تولد در مادران ورزشکار ، سلامت نوزاد در بدو تولد ، وزن نوزاد مادر ورزشکار ، اطلاعات

هدف از تحقیق حاضر مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار است جامعه تحقیق را دبیران زن تربیت بدنی و غیر تبیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دهند که در زایمان اول خود در سنین 24 تا 32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند طی مصاحبه ای که بین 1033 نفر صورت گرفت افرادی که زایمان خود را در بیمارستان خصوصی یا به صورت غیر طبیعی انجام داده بودند و نیز مبتلایان به بیماری های جدی سیستمیک وارثی همچنین مادران چند قلوزا و سیگاری از مطالعه حذف شدند و در نهایت با توجه به شرایط ورزش در هر گروه 50 مادر ورزشکار و 150 مادر غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفتند روش کار به این صورت بود که ابتدا اطلاعات فردی وشغلی طی مصاحبه و اطلاعات مربوط به زایمان از طریق پرونده های پزشکی زایمانی نمونه ها جمع آوری شد و سپس متغیرهای تحقیق که طول مدت بارداری زمان مرحله دوم زایمان وزن نوزاد و امتیاز آپگار نوزاد در بدو تولید بود در دو گروه مشخص گردید این اطلاعات با استفاده از روش های آماری t استودنت و مجذور کای مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد بین مدت زمان دوران بادراری ومرحله دوم زایمان وامتیاز آپگار دقیقه اول نوزدان تفاومت معنی داری وجود ندارد ولی وزن نوزاد مادر ورزشکار هنگام تولد 41/34+93/160گرم کمتر از گرم دوم بود که از این نظر بین مادر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0< p )

خلاصه ماشینی:

"روش کار به این صورت بود که‌ ابتدا اطلاعات فردی و شغلی طی مصاحبه و اطلاعات مربوط به زایمان از طریق پرونده‌های‌ پزشکی زایمانی نمونه‌ها جمع‌آوری شد و سپس متغیرهای تحقیق که طول مدت بارداری،زمان‌ مرحلهء دوم زایمان،وزن نوزاد و امتیاز آپگار نوزاد در بدو تولد بود،در دو گروه مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین مدت زمان دوران بارداری و مرحلهء دوم زایمان و امتیاز آپگار دقیقهء اول نوزادان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد،ولی وزن نوزاد مادر ورزشکار هنگام تولد 41/34-93/160 گرم کمتر از گروه دوم بود که از این نظر بین مادر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری مشاهده شد( P-0/05 . جدول 2-اطلاعات مربوط به آزمودنی‌ها در گروه‌های مادران ورزشکار و غیر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که: 1-بین طول دوران بارداری(شکل 1)،مدت مرحلهء دوم زایمان(شکل 2)و امتیاز آپگار نوزادان(شکل 3)در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1-مقایسهء طول مدت بارداری(هفته)در دو گروه مادران ورزشکار و غیر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-مقایسه مرحلهء دوم زایمان(دقیقه)در دو گروه مادران ورزشکار و غیر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 3-مقایسهء امتیاز آپگار نوزادان در دو گروه مادران ورزشکار و غیر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 4-مقایسه وزن نوزدان در بدو تولد(گرم)در دو گروه مادران ورزشکار و غیر ورزشکار بحث و نتیجه‌گیری اولین یافتهء تحقیق نشان داد بین طول دوران بارداری گروه مادران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.