Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری

نویسنده:

(10 صفحه - از 1 تا 10)

کلیدواژه ها :

کیفیت زندگی کاری ،رهبری تبادلی ،رهبری تحولگرا

کلید واژه های ماشینی : تاثیر سبک رهبری تحول گرا ، بررسی تاثیر سبک رهبری تحول ، کارکنان ، کیفیت زندگی کاری ، اداره‌کل بندر و دریانوردی خرمشهر ، کیفیت زندگی کاری در کارکنان ، کارکنان اداره‌کل بندر ، کیفیت زندگی کاری کارکنان ، کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ، پرسشنامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری در کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش متغیرها تهیه شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه گیری در میان تک t کلیه کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به عنوان جامعه آماری توزیع شد. داده ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون نمونه ای، همبستگی پیرسون، از رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری تبادلی بر کیفیت زندگی کاری تاثیر منفی و معناداری دارد.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش نیز به دنبال توصیف ، تجزیه تحلیل و بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری در کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر است . پس از آن ضریب همبستگی پیرسون برای مشخص شدن وجود یا عدم وجود رابطه میان هریک از متغیرهای سبک رهبری تحول گرا، رهبری تبادلی ، رضایت از زندگی کاری، فرسودگی شغلی کارکنان و کیفیت زندگی کاری کارکنان به کار گرفته شد و از رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. جدول (٣): نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیرهای تحقیق متغیر سطح معناداری (sig) میانگین انحراف معیار وضعیت کیفیت زندگی کاری 0/000 3/93 0/54 مطلوب رهبری تحول گرا 0/000 3/95 0/36 مطلوب رهبری تبادلی 0/000 3/99 0/57 مطلوب همبستگی پیرسون در این قسمت ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که در جدول زیر نشان داده شده است . جدول (٤):بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق متغـیر ملاک متغیر پیش بین شاخص های آماری ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد رهبری تحول گرا کیفیت زندگی کاری 0/59 0/001 35 رهبری تبادلی کیفیت زندگی کاری 0/75 0/001 0 بحث و نتیجه گیری نتایج بدست آمده تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری در کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر را مورد تایید قرار دادند. فرضیه اول حاکی از آن است که سبک رهبری تحول گرا بر کیفیت زندگی کاری در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر تاثیر مثبت و معناداری دارد همانطور که نتایج بدست آمده از رگرسیون و همبستگی (٠."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.