Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه آثار کاهش وزن به دو روش آبزدایی و رژیم غذایی بر منتخبی از آمادگی های جسمانی و حرکتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 107 تا 128)

کلیدواژه ها :

آمادگی جسمانی ،کاهش وزن ،آمادگی حرکتی ،آبزدایی ،رژیم غذایی

کلید واژه های ماشینی : استقامت عضلات کمربند شانه‌ای کشتی‌گیران ، روش‌های آبزدایی و رژیم غذایی ، آبزدایی و رژیم غذایی ، کاهش وزن ، استقامت عضلات کمربند شانه‌ای زمان ، زمان واکنش اندام تحتانی کشتی‌گیران ، عضلات کمربند شانه‌ای زمان واکنش ، روش کاهش وزن آبزدایی ، کمربند شانه‌ای زمان واکنش اندام ، روش کاهش وزن

در این تحقیق تاثیر کاهش چهار در صدی وزن بدن به روش های آبزدایی و رژیم غذایی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و حرکت در دو گروه کشتی گیران 65 تا 85 کیلو گرم بررسی و مقایسه شد عوامل منتخب مورد آزمون که قبل و بعد از اعمال کاهش وزن اندازه گیری شدند عبارت بودند از استقامت عضلات کمربند شانه ای زمان واکنش زمان واکنش اندام تحتانی و قدرت مطلق تجزیه و تحلیل داده ها در حد آلفا 5% نشان داد در گروه آبزدایی قدرت مطلق کاهش معنی دار و تغییرات سایر عوامل در گروه های آبزدایی و رژیم غذایی معنی دار نبود مقایسه یافته های دو گروه نشاندا بین تاثیر دو روش کاهش وزن (آبزدایی و رژیم غذایی ) بر استقامت عضلات کمربند شانه ای زمان واکنش اندام تحتانی و قدرت مطلق کشتی گیران تفاوت معنی داری وجود ندارد

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش آبزدایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-مقایسهء میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش آبزدایی همان طوری که در جدول و نمودار 1 مشاهده می‌گردد،سطح معنی‌داری آزمون برابر 394/0 است که از سطح آلفای 5% تحقیق بزرگتر می‌باشد و نتیجه می‌گیریم تفاوت‌ مشاهده شده در استقامت عضلات کمربند شانه‌ای کشتی‌گیران،پس از کاهش 4% وزن بدن به‌ روش آبزدایی معنی‌دار نیست. جدول 4-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت عضلات کمربند شانه‌ای‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی همان طوری که در جدول و نمودار 4 مشاهده می‌شود،سطح معنی‌داری آزمون برابر 485/0 است که از سطح آلفای 5% تحقیق بزرگتر می‌باشد و نشان می‌دهد تفاوت مشاهده شده‌ در استقامت عضلات کمربند شانه‌ای کشتی‌گیران پس از کاهش 4% وزن بدن از طریق رژیم‌ غذایی معنی‌دار نیست. جدول 5-مقایسه میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون زمان واکنش اندام تحتانی‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسهء میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون زمان واکنش اندام تحتانی‌ کشتی‌گیران به روش رژیم غذایی همان طوری که در جدول و نمودار 5 مشاهده می‌گردد،سطح معنی‌داری آزمون برابر 642/0 است که از سطح آلفای 5% تحقیق بزرگتر می‌باشد و نشان می‌دهد تفاوت مشاهده شده‌ در زمان واکنش اندام تحتانی کشتی‌گیران پس از کاهش 4% وزن بدن از طریق رژیم غذایی‌ معنی‌دار نیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.