Skip to main content
فهرست مقالات

درونگرایی و برونگرایی و ارتباط آن با تنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (19 صفحه - از 159 تا 177)

کلیدواژه ها :

شخصیت ،ویژگیهای شخصیتی ،تربیت بدنی ،ورزش ،برونگرا ،درونگرا ،تنیدگی ،تنیدگی شغلی ،معلم ورزش

کلید واژه های ماشینی : معلمین ورزش ، درونگرایی ، برونگرایی ، معلمین ورزش ارتباط معنی‌داری مشاهده ، تنیدگی شغلی در معلمان ورزش ، تنیدگی شغلی ، تنیدگی شغلی معلمین ورزش ، تنیدگی شغلی معلمین ورزش ارتباط ، معلمین ورزش مقطع متوسطه ارتباط ، درونگرایی معلمین ورزش مقطع متوسطه

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش می باشد جامعه آماری این تحقیق را کل معلمان سه مقطع آموزشی ابتدایی راهنمائی و متوسطه منقطه ده تهران تشکیل مید هند و 112 نفر از آنها به پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند روش تحیقی پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است ابزار مورد استفاده 2 پرسشنامه که یکی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی آیزنگ و دیگری پرسشنامه تنیدگی شغلی دبیران تربیت بدنی می باشد این دو پرسشنامه از اعتبار و ورایی بالایی برخوردار هستند و نظر به کیفیبودن اطلاعات و داده ها ی حاصله از آزمون هایی ناپارامتری ( ضریب همبستگی کندال و آزمون U من ویتنی و ....) جهت تجزیه و تحلیل فرض ها استفاده گردید

خلاصه ماشینی:

"(1)- Campbell (2)- Stress پژوهش حاضر در نظر دارد در ابتدا به مطالعه و بررسی صفات شخصیتی فوق در معلمان‌ ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران جهت تشخیص میزان برونگرایی و درونگرایی‌ بپردازد و سپس پی ببرد که بین درک تنیدگی شغلی(مدیریتی-سازمانی)با کدامیک از ویژگیهای شخصیتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد و مقایسه‌ای بین سه مقطع تحصیلی و فشارهای روانی محیط کار و درونگرایی و برونگرایی انجام دهد. از روش بازآزمایی نیز جهت تعیین اعتبار آزمون استفاده شد و به این منظور پرسشنامه مذکور بین 20 نفر از دبیران تربیت بدنی جامعه آماری در مطالعه تحقیق طی دوبار و به فاصله زمانی 25 روز توزیع گردید،که ضریب همبستگی پیرسون بین 2 بار اجرای آزمون 87%-(به تصویر صفحه مراجعه شود)محاسبه شده‌ که در سطح اطمینان 99% معنادار می‌باشد. جدول 3-میانگین و انحراف معیار تنیدگی شغلی و ویژگی‌های شخصیتی‌ معلمین ورزش آموزش و پرورش منطقه 10 تهران (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود معلمان ورزش نمونه مورد بررسی در سه مقطع با میانگین و انحراف معیار مشخص شده‌اند. از طرفی بین تنیدگی شغلی و برونگرایی معلمین‌ ورزش مقطع متوسطه ارتباط معنی‌داری مشاهده می‌شود(05/0>(به تصویر صفحه مراجعه شود)). از طرفی بین تنیدگی شغلی سازمانی با برونگرایی معلمین ورزش مقطع‌ متوسطه ارتباط معنی‌داری مشاهده می‌شود(01/0>(به تصویر صفحه مراجعه شود)). جدول 7-تفاوت بین معلمین ورزش سه مقطع آموزشی با درونگرایی و برونگرایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه تحقیق -بین سن و تنیدگی شغلی معلمان ورزش ارتباط معنی‌داری مشاهده شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.