Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 25 تا 44)

کلیدواژه ها :

لکوسیت‌ها ،نوتروفیل ،لنفوسیت ،منوسیت ،ائوزینوفیل ،بازوفیل و تمرین فزایندهء هوازی

کلید واژه های ماشینی : سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان ، رده‌های گلبول‌های سفید خون ورزشکاران ، ورزشکاران ، بزرگسال ، تمرین ، رده‌های گلبول‌های سفید ، لنفوسیت ، جوان ، ورزشکاران جوان و بزرگسال ، آزمون

هدف از این پژوهش،بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت فزایندهء هوازی بر زیر رده‌های گلبول‌های‌ سفید خون ورزشکاران جوان و بزرگسال شهرستان نهاوند بود.آزمودنی‌های تحقیق،15 ورزشکار مرد جوان داوطلب،با میانگین سنی 30/1+-33/14 سال و 15 ورزشکار مرد بزرگسال داوطلب، با میانگین سنی 08/1+-15/24 سال بودند که در آزمون استاندارد بروس(فعالیت فزاینده هوازی‌ تا سر حد خستگی)شرکت کردند.در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود،از آزمودنی‌ها در سه مرحلهء قبل،بلافاصله و یک ساعت پس از انجام آزمون،نمونه‌گیری خون به عمل‌ آمد.نمونه‌های خون،برای تعیین میزان عوامل ایمنی خون(نوتروفیل،لنفوسیت،منوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل)در آزمایشگاه پزشکی مورد آزمایش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده‌های‌ تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های تکراری‌2و آزمون مقایسه‌های چندگانه به‌ روش کمترین تفاوت معنی‌دار3در سطح 5%>- P در نرم‌افزار9- SPSS انجام گرفت.به‌طور کلی‌ نتایج نشان داد که کمترین فزایندهء هوازی تا سر حد خستگی،یک عامل استرس‌زا و سرکوب‌گر سیستم ایمنی به شمار می‌رود و تغییرات سیستم ایمنی خون در جوانان و بزرگسالان ورزشکار بغیر از لکوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در دیگر عوامل مشابه است.

خلاصه ماشینی:

"براساس نتایج‌ حاصل از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های تکراری در سطح 0001/0>- P تغییرات‌ معنی‌دار مشاهده شد و براساس نتایج حاصل از آزمون کمترین تفاوت معنی‌دار،مشاهده‌ می‌شود که اختلاف بین میانگین درصد نوتروفیل‌های خون آزمودنی‌های جوان و بزرگسال در مقایسه‌های قبل و بلافاصله پس از آزمون در سطح 007/0>- P ،بلافاصله و یک ساعت پس از آزمون در سطح 0001/0>- P و در قبل و یک ساعت پس از آزمون برای جوانان در سطح‌ 10% P و برای بزرگسالان در سطح 0001/0>- P به‌طور معنی‌دار تغییر می‌کند. براساس نتایج حاصل‌ از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های تکرار در سطح 0001/0>- P تغییرات معنی‌دار مشاهده شده و براساس نتایج آزمون کمترین تفاوت معنی‌دار،مشاهده می‌شود که اختلاف بین‌ میانگین درصد نوتروفیل‌های خون آزمودنی‌ها در مقایسه‌های قبل و بلافاصله پس از انجام‌ آزمون برای آزمودنی‌های بزرگسال در سطح 008/0>- P و برای جوانان در سطح 006/0>- P ، قبل و یک ساعت پس از انجام برای آزمودنی‌های بزرگسال در سطح 0001/0>- P و برای جوانان در سطح 12%>- P و در بلافاصله و یک ساعت پس از انجام آزمون در سطح‌ 0001/0>- P برای هر دو گروه به‌طور معنی‌دار تغییر می‌کند. جدول 4-نتایج تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های تکراری زیر رده‌های گلبول‌های سفید خون‌ آزمودنی‌ها در قبل،بلافاصله و یک ساعت پس از آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-نتایج آزمون مقایسه‌های چندگانه به روش کمترین تفاوت معنی‌دار زیر رده‌های‌ گلبول‌های سفید،در قبل،بلافاصله و یک ساعت پس از آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) *سطح معنی‌داری 005/0>- P بحث و نتیجه‌گیری با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت،تمرین فزایندهء هوازی سبب ایجاد تغییرات در عوامل ایمنی خون در گروه آزمودنی در شرایط موردنظر در تحقیق شد،که البته این تغییر در ائوزینوفیل‌ها،بازوفیل‌ها و منوسیت‌ها در مقایسه‌های،قبل،بلافاصله و یک ساعت پس از تمرین معنی‌دار نبود،درحالی‌که تغییرات نوتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها در شرایط مذکور معنی‌دار بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.