Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین مؤلفه های افسردگی بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار (پسر و دختر) در دوره متوسطه شهر ارومیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 81 تا 96)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،شناختی ،دانش آموزان ورزشکار ،دانش آموزان غیر ورزشکار

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار ، افسردگی ، دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ، غیر ورزشکار ، دختر ، دانش‌آموزان ورزشکار ، دانش‌آموزان غیر ورزشکار دختر ، مؤلفه‌های افسردگی ، ورزشکاران و غیر ورزشکاران گروه‌های ، ورزشکار پسر

هدف این تحقیق تبیین و مقایسه مولفه های شناختی افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ( پسر و دختر ) دوره متوسطه است روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری را 800 دانش آموز تشکیل می دهند که 400 نفر از آنان به عنوان دانش آموزان ورزشکار (پسر و دختر) و 400 نفر مابقی بعنوان دانش آموزان غیرورزشکار (پسر و دختر) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده اند برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه داس DAS برای تعیین مولفه های افسردگی استفاده شده نتایج تحقیق نشان می دهد به غیر از مولفه افسردگی ( عشق و محبت ) تفاوت معنی داری در دیگر مولفه های افسردگی ( تایید و تصدیق و موفقیت و کامل گرایی و شایستگی و قدرت مطلق و استقلال رای ) در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار گروه های مورد مطالعه مشاهده شد

خلاصه ماشینی:

"به همین دلیل،این‌ پژوهش در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان از فعالیت‌های ورزشی به عنوان رویکردی‌ سهل الوصول جهت ارتقای بهداشت روانی جامعه(کاهش افسردگی)سود جست،انجام گرفته‌ و درصدد است اثر تک‌تک مؤلفه‌های شناختی به وجود آورندهء افسردگی را در ورزشکاران و غیر ورزشکاران گروه‌های مورد مطالعه،تبیین و مقایسه کند. در این تحقیق داده‌های حاصل با استفاده از آمار توصیفی برای تعیین شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و ترسیم نمودارها مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی تفاوت معنی‌داری بین‌ میانگین مؤلفه‌های افسردگی در گروه‌های مورد مطالعه،از آنالیز واریانس و مقایسهء میانگین‌ها به‌ روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن‌3با استفاده از برنامهء رایانه‌ای SPSS و QUATROPRO استفاده شد. (1)- Reliability (2)- Pilot study (3)- Duncan''s new multipletest (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-توزیع درصد آزمودنی‌های مورد مطالعه براساس رشته‌های مختلف ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-توزیع میانگین مدت فعالیت ورزشی به سال و تعداد جلسات تمرین در هفته در دو گروه مورد مطالعه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-توزیع درصد آزمودنی‌های مورد مطالعهء براساس انواع مقام‌هایی که در مسابقات‌ کسب کرده‌اند (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-درصد آزمودنی‌های مورد مطالعهء براساس مسابقاتی که حضور داشته‌اند (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسهء نیمرخ میزان مؤلفه‌های افسردگی در بین کلیهء آزمودنی‌های مورد مطالعهنتایج و یافته‌های تحقیق اطلاعات حاصل از این پژوهش،تفاوت معنی‌داری را در مؤلفهء افسردگی«تایید و تصدیق» بین دانش‌آموزان ورزشکار پسر با دانش‌آموزان غیر ورزشکار پسر و دانش‌آموزان ورزشکار دختر با دانش‌آموزان غیر ورزشکار دختر با اطمینان 95 درصد تأیید می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های این تحقیق نشان داد در مجموع میانگین مؤلفه‌های افسردگی در بین گروه‌ ورزشکاران(دختر و پسر)با گروه غیر ورزشکاران(دختر و پسر)تفاوت معنی‌داری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.