Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش اعتبار آزمون بی هوازی rast در برآورد توان گلیکولتیک مردان جوان (از جنبه مکانیکی و زیست شیمی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلیدواژه ها :

توان بی هوازی ،آزمون ،وینگیت ،آنزیم

کلید واژه های ماشینی : سنجش اعتبار آزمون بی‌هوازی ، آزمون ، آزمون ، آنزیم ، آزمون وینگیت ، اعتبار آزمون بی‌هوازی در برآورد ، تغییرات غلظت آنزیم CPK ، Rast ، آزمون بی‌هوازی Rast ، شاخص خستگی

هدف از این پژوهش برآورد اعتبار آزمون بی هوازی Rast در سنجش توان گلیکولتیک مردان جوان از جنبه مکانیکی و زیست شیمی است بدین منظور 25 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینای همدان به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس پروتکل های میدانی Rast و وینگیت را که فعالیتی کوتا ه مدت و شدید تا سر حد واماندگی است اجرا کردند ویژگی های آنتروپومتریک و شاخص های مطلق و نسبی میانگین توان اوج توان حداقل توان و شاخص خستگی با کمک فرمول های ریاضی در هر دو آزمون محاسبه شدند همچنین از نظر زیست شیمیائی تغییرات غلظت آنزیم CPK و LDH سرم متعاقب اجرای هر دو آزمون بررسی شد نتایج نشان داد که بین شاخص مکانیکی توان مطلق این دو آزمون همبستگی قوی وجود دارد در حالی که همبستگی ضلعی بین شاخص های نسبی و شاخص خستگی آنها مشاهده شد و ازنظر زیست شیمی در آنزیم CPK اختلاف معنی داری نشن داده شد ولی در آنزیم LDH اختلاف معنی دار بود یافته ها نشان داد آزمون Rast در سنجش توان بی هوازی و آزمونی پایاست و در سنجش مطلق توان های حداقل حداکثر و میانگین از اعتبار لازم و کافی برخوردار است

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-همبستگی میانگین توان بی‌هوازی مطلق و نسبی آزمون‌های وینگیت Rast (به تصویر صفحه مراجعه شود) TE-Total Error ارزیابی شاخص خستگی در آزمون وینگیت(روش معیار)و Rast نشان داد که ارتباط ضعیف و پایینی بین شاخص خستگی دو آزمون وجود دارد(14/0- R ،05/0< (P (جدول 4). جدول 4-همبستگی شاخص خستگی در آزمون‌های وینگیت و Rast (به تصویر صفحه مراجعه شود) با استناد به نتایج در سنجش پایایی آزمون Rast جدول 5 بین توان مطلق آزمون و آزمون‌ مجدد Rast نهایت شدت ارتباط مثبت و معنی‌داری به دست آمد(87/0- R ،00/0> P . جدول 5-پایایی میانگین توان مطلق در آزمون Rast (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون ارتباط برآورد اوج توان بی‌هوازی در مقاومت‌های 075/0 و 087/0 به ازای هر کیلو پوند وزن بدن در آزمون وینگیت نشان داد که با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 6، ارتباط قوی در بازده اوج در برابر دو مقاومت KP/W 075/0 و 087/0 وجود دارد (99/0- R 00/0> (P . W (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس نتایج حاصل از آزمون تی تست وابسته(جدول 7)،بین میانگین تغییرات آنزیم‌ CPK بعد از آزمون‌های وینگیت و Rast اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد،درحالی‌که تغییرات‌ این آنزیم متعاقب آزمون Rast نسبت به استراحت اختلاف معنی‌داری را نشان داد. جدول 9-مقایسهء درصد ضربان قلب ذخیره در آزمون‌های وینگیت و Rast (به تصویر صفحه مراجعه شود) این یافته‌ها نشان می‌دهد همبستگی آزمون‌های Rast و وینگیت از نظر میانگین توان مطلق، معنی‌دار و قابل توجه،اما از جنبهء میانگین توان نسبی و شاخص خستگی همبستگی ضعیف و پایین است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.