Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

اکتساب ،یادداری ،یادگیری پنهان ،یادگیری آشکار ،یادگیری توالی ،توالی تکراری ،توالی تصادفی ،زمان واکنش زنجیره ای ،بازشناسی ،تکلیف ثانویه بار حافظه

کلید واژه های ماشینی : زمان واکنش، زمان واکنش گروه یادگیری پنهان، یادگیری پنهان، تکلیف، اطلاعات، تکلیف ثانویه، گروه یادگیری پنهان با تکلیف، گروه یادگیری پنهان، تصادفی، تمرین

در تحقیق حاضر تاثیر روش های یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای مقایسه شد 66 آزمودنی به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند گروه های اول و دوم تکلیف را بدون آگاهی از قواعد موجود در تکلیف (به صورت پنهان) تمرین کردند و گروه دوم علاوه بر تکلیف زمان واکنش زنجیره ای یک تکلیف ثانویه اضافی را نیز همزمان اجرا کردند به گروه سوم (یادگیری آشکار) از وجود تکرار در بخش میانی تکلیف اطلاعاتی داده شد تکلیف مورد نظر شامل 21 محرک چهار گزینه ای بود که در هر بلوک یک سوم ابتدایی وانتهایی آ ن شامل الگوهای تصادفی بود و یک سوم میانی همیشه به صورت یکنواخت تکرار می شد شرکت کنندگان پس از شرکت در پیش آزمون به مدت پنج روز و در هر روز 20 بار بلوک 21 کوششی را تمرین کردند و سپس در آزمون یاد داری مصاحبه و بازشناسی شرکت و پرسشنامه ویژه ای را تکمیل کردند داده ها با روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تجزیه و تحلبل و مشخص شد که شرکت کنندگان دو گروه پنهان و گروه آشکار به طور کلی در اجرای تکلیف زمان واکنش زنجیره ای در دوره تمرین پیشرفت کردند ولی این پیشرفت برای گروه یادگیری آشکار و گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بیشتر بود در آزمون یاد داری میانگین زمان واکنش گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بهتر از گروه یادگیری آشکار و هر دو گروه بهتر از گروه پنهان بدون تکلیف ثانویه بودند ولی تفاوت بین گروه ها از نظر آماری معنی دار نبود. در نتیجه می توان گفت که در مهارت های پیچیده یادگیری پنهان حداقل به اندازه یادگیری آشکار درعملکرد افراد موثر است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-تحلیل واریانس عاملی مرکب برای مقایسهء گروه‌ها در روزهای تمرین (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*)معنی‌دار P>0/05 همانطور که در نمودار 1 مشاهده می‌کنید،اگرچه زمان واکنش آزمودنی‌های سه گروه در بخش تکراری و تصادفی در هر روز نسبت به روز قبل کاهش یافت و این کاهش در بخش‌ تکراری مشخص‌تر بود،ولی تفاوت بین توالی تکراری و تصادفی در هیچ یک از روزهای تمرین‌ در گروه‌های یادگیری پنهان و گروه یادگیری آشکار معنی‌دار نبود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-مقایسهء زمان واکنش آزمودنی‌ها در بخش تکراری( S )و تصادفی( R )در پیش‌آزمون،اکتساب و یادداری نتیجه آزمون تعقیبی توکی برای مقایسهء میانگین‌ها نشان داد: با اینکه زمان واکنش گروه یک(گروه یادگیری پنهان و بدون تکلیف ثانویه)در بخش تکراری‌ هر روز نسبت به روز قبل کاهش یافت،ولی عملکرد آزمودنی‌های این گروه فقط در روزهای‌ چهارم و پنجم نسبت به روز اول تفاوت معنی‌داری داشت که بیانگر یادگیری توالی توسط این‌ گروه است(نمودار شماره 2) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-مقایسهء زمان واکنش آزمودنی‌های گروه یک در بخش تکراری و تصادفی در پیش‌آزمون و روزهای تمرین(اکتساب) زمان واکنش آزمودنی‌های گروه دوم(گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه)نیز در روزهای‌ تمرین در بخش تکراری و تصادفی کاهش یافت و این کاهش در بخش تکراری در روزهای‌ چهارم و پنجم نسبت به روزهای اول و دوم تفاوت معنی‌دار داشت که نشان می‌دهد آزمودنی‌های این گروه با وجود اینکه تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای را همزمان با تکلیف ثانویهء حروف حافظه انجام دادند،ولی توالی تکراری را به خوبی یاد گرفتند(نمودار شمارهء 3). (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسهء زمان واکنش آزمودنی‌ها در بخش تکراری و تصادفی در آزمون یادداریبحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت‌کنندگان گروه‌های یادگیری پنهان و آشکار به‌طور کلی‌ در اجرای تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای در دورهء پنج روزه تمرین پیشرفت کردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.