Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 55 تا 72)

کلیدواژه ها :

تعادل شرایط کاری و شناسایی و احترام و جامعیت و برابری

کلید واژه های ماشینی : دبیران ، دبیر غیر تربیت‌بدنی ، دبیران تربیت‌بدنی با دبیران غیر ، تربیت‌بدنی ، دبیران تربیت‌بدنی ، شغلی ، دبیران تربیت‌بدنی با غیر تربیت‌بدنی ، شغلی دبیران تربیت‌بدنی ، عوامل نگهدارنده ، عوامل نگهدارندهء شغلی

توجه به عوامل نگهدارنده شغلی در مطالعه وضعیت شغلی و بویژه در دبیران تربیت بدنی با توجه به شرایط خاص آموزش تربیت بدنی در مدارس بسیار مهم است هدف این تحقیق مقایسه سه عامل نگهدارنده دبیران تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی شهر رشت است بدین منظور از 1693 دبیر 71 دبیر تربیت بدنی و 1622 دبیر غیر تربیت بدنی 71 دبیر تربیت بدنی و 213 دبیر غیر تربیت بدنی جز نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند برای اندازه گیری سه عامل تعادل شرایط کاری و سازمانی شناسایی و احترام جامعیت و شمول استفاده شد این پرسشنامه توسط انگلس دانیل چاک و پاستور 1996 در چهار مرحله با روش های معتبر آماری ساخته شده و برای به کارگیری در سازمان های ورزشی تجویز شده است پایایی این پرسشنامه توسط رحیم رمضانی نژاد 1380 از روش آزمون آزمون مجدد با ضریب آلفای کرونباخ 83 در صد برآورد شد از 284 پرسشنامه ارسالی اطلاعات 231 پرسشنامه برگشتی 81 در صد مربوط به 17 و 57 دبیر غیر تربیت بدنی و تربیت بدنی با استفاده از آزمون t , ANOVA آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0= >P تجزیه و تحلیل شد نتایج تحقیق نشان داد بین دو گوره در هیچکدام از سه عامل ومجموع عوامل نگهدارنده تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی عامل شناسایی و احترام و عامل جامعیت و برابری در کل نمونه آماری به ترتیب بالاترین و پایین ترین نمره را داشت از طرف دیگر دبیران با تحصیلات کارشناسی ارشد و دبیران با سابقه کری 30-21 از دبیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کاردانی و دارای سابقه خدمتی 1 تا 10 سال و 11 تا 20 سال از نظر مجموع عوامل نگهدارنده شغلی در وضعیت بهتری قرار داشتند این تفاوت در بین دبیران تربیت بدنی نیز معنی دار بود

خلاصه ماشینی:

"رمضانی‌نژاد(1380)،در تحقیقی با بررسی رفتار حمایتی و عوامل استرس‌زا و عامل‌های‌ نگهدارنده نشان داد کلیهء مربیان تربیت‌بدنی و ورزش دانشگاه‌های دولتی کشور از نظر عوامل‌ نگهدارندهء شغلی در شرایط متوسطی قرار دارند7. جدول 1-توصیف شاخص‌های آماری مربوط به بالاترین و پایین‌ترین نمرات عوامل‌ نگهدارندهء شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد مجموع سه عامل اصلی نگهدارندهء شغلی در بین کل‌ دبیران با توجه به مطلوبیت بعد مسافت محل زندگی تا محل کار،دارا بودن شغل دوم و وسیلهء نقلیه و جنسیت،موجب تفاوت معنی‌داری نشده است،ولی دبیران متأهل در مقایسه با دبیران‌ مجرد در وضعیت بهتری قرار دارند. در سه عامل‌ اصلی نگهدارنده و کل عوامل نگهدارندهء شغلی،دبیران با توجه به میزان مطلوب بودن فاصلهء محل زندگی تا محل کار،دارا بودن شغل دوم و وسیلهء نقلیه،نوع مسکن،وضعیت شغلی همسر و داشتن تعداد فرزندان شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزشی غیر دولتی تفاوت معنی‌داری‌ مشاهده نشده،اما در مجموع عوامل نگهدارندهء شغلی،دبیران متأهل و دبیران زن در مقایسه با دبیران مجرد و دبیران مرد در وضعیت بهتری قرار دارند(جدول 2). مقایسهء سه عامل اصلی نیز نشان داد فقط در عامل شناسایی و احترام دبیران تربیت‌بدنی با مدرک کارشناسی ارشد و با سابقه بیشتر،وضعیت بهتری داشتند،ولی در دبیران غیر تربیت‌بدنی،فقط از نظر عامل تعادل‌ شرایط کاری و سازمانی،دبیران مجرد و زن در وضعیت بهتری قرار داشتند(جدول 2). بحث و نتیجه‌گیری نتایج تحقیق نشان داد دبیران تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی تقریبا از نظر عوامل نگهدارندهء شغلی در شرایط مشابهی قرار دارند و نوع رشتهء تحصیلی یا فعالیت آموزشی دبیران در مدارس‌ موجب تفاوت معنی‌داری نشده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.