Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه ترکیبات بدن، vo2 max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 5 تا 18)

کلیدواژه ها :

قدرت ،توان بی هوازی ،ترکیبات بدن

کلید واژه های ماشینی : توان بی‌هوازی وزنه‌برداران زبده، اکسیژن مصرفی وزنه‌برداران زبده، افراد غیر ورزشکار، توان بی‌هوازی، درصد چربی بدن وزنه‌برداران زبده، افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری، وزنه‌برداران، چربی بدن قدرت نسبی عضلات، بدن قدرت نسبی عضلات پاها، قدرت نسبی عضلات پاها کمر

هدف تحقیق حاضر بررسی ومقایسه ترکیبات بدن قدرت عضلانی VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران است به همین منظور 15 نفر از وزنه برداران زبده بامیانگین سنی 24/3+6/24 سال و 15 نفر از افرد غیر ورزشکاران با میانگین سنی 64/2+46/22 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند متغیرهای اندازه گیری شده عبارت بودند از قد و وزن و در صد چربی بدن قدرت نسبی عضلات پاها کمر و کمربند شانه توان بی هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرض های تحقیق از فرمول t مستقل استفاده شد همبستگی بین متغیرهای موجود نیز توسط ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد نتایج نشان داد بین قدرت نسبی پاها کمر و کمربند شانه و توان بی هوازی وزنه برداران زبده و غیر ورزشکاران تفاوت معنی داری وجود دارد و بین در صد چربی بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی وزنه برداران زبده با افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود ندارد همچنین بین در صد چربی بدن با حداکثر اکسیژن مصرفی (0/67 - =r )و حداکثر اکسیژن مصرفی با توان بی هوازی (0/93- = r)وزنه برداران زبده ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد بنابراین می توان گفت انجام تمرینات وزنه برداری بر افزایش قدرت و توان بی هوازی موثر است و بر کاهش چربی بدن و افزایش VO2max تاثیری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"2. تفاوت قدرت نسبی پاهای وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار با توجه به t محاسبه شده(52/12-(به تصویر صفحه مراجعه شود))می‌توان گفت اختلاف معنی‌داری بین قدرت‌ نسبی پاهای دو گروه وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار وجود دارد(جدول 2). تفاوت قدرت نسبی عضلات کمر وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار با توجه به t محاسبه شده(26/5-(به تصویر صفحه مراجعه شود))می‌توان گفت اختلاف معنی‌داری بین قدرت‌ نسبی عضلات کمر دو گروه وزنه‌برداران زبده و غیر ورزشکار وجود دارد(جدول 3). تفاوت قدرت نسبی کمربند شانهء وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار با توجه به t محاسبه شده(92/8-(به تصویر صفحه مراجعه شود))می‌توان گفت اختلاف معنی‌داری بین قدرت نسبی‌ کمربند شانه دو گروه وزنه‌برداران زبده و غیر ورزشکار وجود دارد(جدول 4). تفاوت حد اکثر اکسیژن مصرفی وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار با توجه به t محاسبه شده(58/1-(به تصویر صفحه مراجعه شود))می‌توان گفت اختلاف معنی‌داری بین حد اکثر اکسیژن مصرفی دو گروه وزنه‌برداران زبده و غیر ورزشکار وجود ندارد(جدول 5). 6. تفاوت توان بی‌هوازی وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار با توجه به t محاسبه شده(52/2-(به تصویر صفحه مراجعه شود))می‌توان گفت اختلاف معنی‌داری بین توان‌ بی‌هوازی دو گروه وزنه‌برداران زبده و افراد غیر ورزشکار وجود دارد(جدول 6). جدول 8-نتایج همبستگی بین حد اکثر اکسیژن مصرفی با توان بی‌هوازی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری -درصد چربی بدن یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری بین درصد چربی بدن وزنه‌برداران‌ زبده و افراد غیر ورزشکار وجود ندارد(5%-(به تصویر صفحه مراجعه شود))."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.