Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 19 تا 32)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،خودپنداره ،عزت نفس ،ورزشکار ،غیر ورزشکار

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار، پسر ورزشکار و غیر ورزشکار، خودپنداره، عزت‌نفس، خودپنداره پسران ورزشکار و غیر، دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیر، دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر ورزشکار، ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ورزشکار

عزت نفس و خود پنداره از جمله خصوصیات روانی و شخصیتی اند که تأثیربسزایی در بهداشت روانی افراد دارند . همچنین نشان داده شده که فعالیت بدنی با پیشرفت ویژگی های روانی ارتباط دارد . هدف از تحقیق حاضر ، مقایسه غزت نفس و خود پنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و ارتباط این متغیرها با پیشرفت تحصیلی آنها بود . تحقیق از نوع توصیفی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ناظم شیرازی ( 1376) و پرسشنامه خود پنداره راجرز ( 1961) انجام گرفت . پایانی و روایی این پرسشنامه ها موفقیت آمیز گزارش شد . معدل درسی پایان ترم دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد . نمونه آماری این تحقیق شامل 140 دانش آموز ورزشکار و 140 دانش آموز غیر ورزشکار آموزشگاه های متوسطه شهر اهواز بود که به روش تصادفی انتخاب شدند . نتایج تحقیق نشان داد بین عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد . بین خودپنداره دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری پیدا نشد . بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری پیدا نشد . بین عزت نفس ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار همبستگی چندگانه وجود داشت . نتایج این تحقیق نشان داد عزت نفس ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران است و از آن می توان برای پیشرفت تحصیلی ورزشکاران استفاده کرد .

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 21-ص ص:32-19 تاریخ دریافت:22/01/83 تاریخ تصویب:27/03/83بررسی مقایسه‌ای عزت نفس و خودپندارهء پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دورهء متوسطهء نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطهء آنها با پیشرفت تحصیلی دکتر پریوش نوربخش‌1-قباد حسن‌پور استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز-کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهوازچکیده عزت نفس و خودپنداره از جمله خصوصیات روانی و شخصیتی‌اند که تأثیر بسزایی در بهداشت روانی افراد دارند. هدف از تحقیق حاضر، مقایسهء عزت نفس و خودپندارهء پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دورهء متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و ارتباط این متغیرها با پیشرفت تحصیلی آنها بود. نتایج تحقیق نشان داد بین عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون دو متغیر پیش‌بین(عزت نفس و خودپنداره)از متغیر ملاک‌ (پیشرفت تحصیلی)در دانش آموزان پسر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7. خلاصهء تحلیل رگرسیون دو متغیر پیش‌بین(عزت نفس و خودپنداره)از متغیر ملاک‌ (پیشرفت تحصیلی)در دانش آموزان پسر غیر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج تحقیق نشان داد که بین عزت نفس دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد و عزت نفس دانش آموزان ورزشکار از دانش آموزان غیر ورزشکار بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان‌ ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون عزت نفس و خودپنداره با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار نشان داد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان ارتباط معنی‌دار و مثبت وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.