Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 123 تا 142)

کلیدواژه ها :

الگو ،انتقال ،اکتساب ،یادداری ،مهارت حرکتی

کلید واژه های ماشینی : انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون ، اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی ، مهارت ، حال یادگیری غیر ماهر گروه ، الگوی در حال یادگیری ، اکتساب یادداری و انتقال مهارت ، مهارت سرویس بلند بدمینتون دانشجویان ، آزمون یادداری و انتقال مهارت ، الگوی آموزشی بر اکتساب یادداری

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح مهارت الگوی آموزشی بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه تهران بوده است بدین منظور 130 دانشجوی دوره کارشناسی به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه همگن از طریق انتصاب تصادفی قرار گرفتند گروه اول در شرایط الگوی در حال یادگیری غیر ماهر گروه دوم در شرایط الگوی ماهر به مدت شش روز متوالی در کوشش های اکتساب و سپس 72 ساعت بعد در آزمون یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون شرکت کردند گروه سوم ( گروه گواه) فقط در کوشش روز ششم آزمون یادداری و انتقال شرکت کردند پس از جمع آوری داده ها از روش های t وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد نتایج نشان داد مشاهده الگوی در حال یادگیری در مرحله یادداری تاثیر معنی داری بر اجرای سرویس بلند بدمینتون دارد 0/05>P و هیچگونه تفاوت معنی داری بین اجرای گروه های تجربی درمرحله اکتساب و انتال مهارت مشاهده نشد در نتیجه می توان گفت در آموزش مهارت های حرکتی مشاهده الگوی در حال یادگیری به اندازه مشاهده الگوی ماهر در عملکرد افراد موثر است .

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داد مشاهدهء الگوی در حال یادگیری در مرحلهء یادداری‌ تأثیر معنی‌داری بر اجرای سرویس بلند بدمینتون دارد(05/0> P )و هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین‌ اجرای گروه‌های تجربی در مرحلهء اکتساب و انتقال مهارت مشاهده نشد. قبل از آزمون فرضیه‌های تحقیق،لازم بود با آزمون‌های آماری نشان داده شود که اکتساب‌ مهارت سرویس بلند بدمینتون هریک از شرایط مشاهدهء الگوی ماهر و درحال یادگیری بر اثر شرکت در 6 روز تمرین متوالی اتفاق افتاده است. نتیجهء آزمون t وابسته نشان داد 6 روز تمرین سرویس بدمینتون موجب اکتساب‌ معنی‌دار هریک از گروه‌های تجربی شده است و بین نتایج روز پیش‌آزمون و روز ششم تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد(001/0> P ). نتایج آزمون t وابسته برای مقایسهء گروه ماهر و گروه درحال یادگیری در روزهای پیش‌آزمون و ششم (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که دیده می‌شود،هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین اجرای گروه گواه در پیش‌آزمون‌ و روز ششم(اکتساب)وجود ندارد و هر دو گروه تجربی تفاوت معنی‌داری داشتند. مک‌کالوف و میر(1997)به این نتیجه رسیدند که مشاهدهء الگوی درحال یادگیری(غیر ماهر) (1)- Weir and Leavitt در مرحلهء یادداری به اجرای بهتر در تکلیف اسکات وزنه منتهی می‌شود21،ویس و همکارانش‌1(1998)،در پژوهش خود که مقایسهء الگوهای سازگاری(مبتدی)و برتر(ماهر) در مهارت شنا بود،بیان کردند. همچنین با نتایج مطالعات شوانفلدر و زهدی(1992)بررسی کردند که گروه مشاهدهء نمایش‌ ماهرانه در مهارت اسکی مارپیچ بهتر عمل کردند28،بلک(2000)به این نتیجه رسید که‌ میزان تبحر الگو بر اجرای حرکتی فراگیران در توانایی تشخیص خطا تأثیر معنی‌داری دارد9."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.