Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 171 تا 190)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،عوامل انگیزشی ،عوامل بهداشتی ،نظریه هرزبرگ

کلید واژه های ماشینی : بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت‌بدنی ، رضایت شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهرستان ، بررسی رضایت شغلی دبیران اهواز ، تحقیق بررسی رضایت شغلی دبیران ، دبیران تربیت‌بدنی شهرستان اهواز ، رضایت شغلی ، تربیت‌بدنی ، نارضایتی شغلی دبیران تربیت‌بدنی نواحی ، رضایت شغلی دبیران تربیت‌بدنی نواحی ، بررسی انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی

هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی دبیران اهواز بود. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه که بر اساس نظریه هرزبرگ تدوین شده ، انجام شده است .پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پرسشنامه شاخص توصیف شغلی (JDI ) تأیید گردید . جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد شهرستان اهواز است . تعداد 144 نفر از آنان به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند . رابطه متغیرهای رضایت و نارضایتی با عوامل انگیزشی ذکر شده به وسیله هرزبرگ یعنی موفقیت : رشد و پیشرفت ، نفس کار ، شناخت ، مسئولیت و عوامل بهداشتی یعنی حقوق و مزایا ، شرایط کاری ، سیاست و مدیریت ، سرپرستی ، روابط با همکاران و امنیت شغلی مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این رابطه عوامل انگیزشی و بهداشتی و ویژگی های فردی ( جنسیت ، تأهل ، سن ، سنوات خدمت ، رشته تحصیلی ) با رضایت و نارضایتی شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون t ، همبستگ یپیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که بین رضایت و نارضایتی شغلی با عوامل انگیزشی و بهداشتی همبستگی معنی داری وجود دارد . همچنین بین عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود داشت . یافته های تحقیق حاضر نشان داد تأثیر عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی و جنسیت با رضایت شغلی معنی دار بود و تأثیر عوامل انگیزشی ، عوامل بهداشتی و سنوات تحصیل ، سن ، رشته تحصیلی با نارضایتی شغلی معنی دار بود.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1:سطح تحصیلات دبیران تربیت بدنی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2:توزیع جامعه آماری براساس مقطع تدریس سایر یافته‌های این تحقیق بدین شرح است: 1-اطلاعات حاصل از این پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی دبیران نواحی مختلف‌ آموزش و پرورش شهر اهواز تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(جدول 1). این یافته‌ها با یافته‌های جهانیان(1374)مبنی بر این‌که عوامل انگیزشی دبیران شهرستان‌ دامغان با رضایت شغلی رابطه معنی‌داری و همچنین با نتایج تحقیق نوربخش(1376)مبنی بر این‌که بین عوامل انگیزشی و رضایت شغلی اساتید تربیت بدنی سراسر کشور همبستگی‌ معنی‌داری وجود دارد همخوانی دارد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که عوامل مؤثر در نارضایتی شغلی از دیدگاه دبیران‌ تربیت بدنی عبارت بودند از:کمبود امکانات و وسایل ورزشی،شناخت و عدم درک جامعه و مسئولین از جایگاه تربیت بدنی و نبودن فضای آموزشی مناسب که این یافته‌ها با یافته‌های‌ برخی از محققین که اظهار می‌دارند کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی از مهمترین مشکلات‌ حرفه تربیت بدنی است همخوانی دارد(پور صمد،1372؛دمیرچی،1373)و با یافته‌های‌ روچستر(2004)که بیان می‌دارد پرستیژ و هویت معلمین تربیت بدنی رو به افزایش است‌ مغایرت دارد. با استناد به یافته‌های این بخش از تحقیق ماهیت شغل و تنوع وظایف و رابطه خوب و صمیمی با دانش‌آموزان از جمله عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان مدارس ذکر گردید و کمبود امکانات و فضای آموزشی مناسب و عدم شناخت و درک مسئولین و جامعه از جایگاه‌ تربیت بدنی از مهمترین عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی معلمان مدارس بیان گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.