Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلیدواژه ها :

اثربخشی ،سبک رهبری ،تئوری اقتضایی فیدلر ،موقعیت رهبری

کلید واژه های ماشینی : تئوری اقتضایی فیدلر ، آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر ، تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌ها ، مدیران ، تربیت‌بدنی ، سبک رهبری مدیران ، بررسی رابطۀ اثربخشی واحد آموزشی ، سبک رهبری ، واحدهای آموزشی تربیت‌بدنی ، درصد مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی

هدف این تحقیق بررسی اعتبار و وسعت کاربرد مدل اقتضایی قیدلر در اثر بخشی رهبری است این تحقیق مدل را به واحدهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه های آموزش عالی کشور توسط مطالعه مدیران واحدهای آموزشی مربوط تعمیم می دهد اطلاعات از 25 نفر از مدیران و 145 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی که در زمان انجام پژوهش به ترتیب 100 و 81 در صد تراکم جوامع تحت بررسی را بخود اختصاص داده بودن جمع آوری شد سبک رهبری مدیران توسط مقیاس میزان واحد LPC مساعد بودن موقعیت بر اساس روابط رهبر عضو و اثر بخشی رهبری توسط مقیاس اثر بخشی آموزشی تعیین شد بر اساس تئوری اقتضایی قیدلر فرضیه اول تحقیق بیان می کند که مدیران وظیفه گرا در موقعیت های کاملا مساعد از بهترین عملکرد برخوردارند فرضیه دوم اظهار می دارد مدیران رابطه گرا در موقعیت هایی که از لحاظ مساعد بدون در حد وسط قراردارند از عملکرد بهتری برخوردارند وفرضیه سوم بیان می کند که مدیران وظیفه گرا در موقعیت های کاملا نامساعد از بهترین عملکرد برخوردارند. نویسنده : دکتر نصرالله جوادیان صراف ـ دکتر محمد خبیری ـ دکتر حسن اسدی ـ دکتر مصطفی عسگریان ـ

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر این،چنانچهبرخورداری از اثربخشی،لازمۀ حیات سازمانی به شمار آید،و از آنجا که به کارگیریتئوری‌های مدیریت برحسب شرایط و منابع انسانی مدیران را در رهبری سازمان قادرمی‌سازد،ازاین‌رو از طریق آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر،ضمن تحقق اهدافمذکور،تحقیق حاضر بر آن است تا به اهداف ویژۀ زیر نیز دست یابد: -تعیین موقعیت‌های مختلف رهبری در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت‌بدنی، نظیر آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد(31). علاوه بر این،چنانچهبرخورداری از اثربخشی،لازمۀ حیات سازمانی به شمار آید،و از آنجا که به کارگیریتئوری‌های مدیریت برحسب شرایط و منابع انسانی مدیران را در رهبری سازمان قادرمی‌سازد،ازاین‌رو از طریق آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر،ضمن تحقق اهدافمذکور،تحقیق حاضر بر آن است تا به اهداف ویژۀ زیر نیز دست یابد: -تعیین موقعیت‌های مختلف رهبری در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت‌بدنی، تعیین سبک‌های مناسب رهبری براساس نتایج آزمون در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشیتربیت‌بدنی؛ -تعیین همبستگی بین سبک رهبری و اثربخشی در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشیتربیت بدنی؛و -تعیین رهنمود برای بهبود وضع رهبری و هدایت دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشیتربیت‌بدنی. چرا که کارکنان به علت تجدید مناسبات و هنجاری‌های اجتماعی پیش آمده درچند سال گذشته،از قدرت زیادی برخوردار شده‌اند و می‌توانند عمر مدیریت مدیرانی را که 5-به دلیل عدم وجود موقعیت نامطلوب رهبری در جامعۀ مورد مطالعه،امکان بررسیارتباط بین اثربخشی واحد آموزشی و سبک رهبری مدیر(نمرۀ CPL )حاصل نشد. همچنین بررسی این رابطه به تفکیک نوع واحد آموزشی که براساسآزمون همبستگی کندال محاسبه گردیده،نشان می‌دهد رابطۀ اثربخشی واحد آموزشی و سبکرهبری مدیر(نمرۀ CPL )در موقعیت‌های مطلوب رهبری با 95 درصد اطمینان در گروه‌هایآموزشی تربیت‌بدنی تأیید و در دانشکده‌های تربیت‌بدنی رد شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.