Skip to main content
فهرست مقالات

شیر مادران iga اثر تمرینات هوازی منتخب روی غلظت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 151 تا 170)

کلیدواژه ها :

زنان ،ایمنی ترشحی ،شیر مادر ،ترکیب بدون ،ورزش هوازی

کلید واژه های ماشینی : شیر مادر ، شیر ، شیر مادران اثر تمرینات هوازی ، تمرینات هوازی ، تمرینات ، ورزش ، بدن ، غلظت AgI شیر ، ترکیب بدن ، ایمنی

ویژگی های ایمنی شیر مادر بخوبی شناخته شده ولی تاثیر فعالیت های بدنی روی خصیصه های ایمنی شیر مادر همچنان نامشخص است هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی منتخب در دامنه شدت های حداکثر تا 60 و 70 در صد ضربان قلب ذخیره در 5 هفته اول و 5 هفته دوم تمرینات روی غلظت IgA شیر مادر و نیز ترکیب بدن آنان بوده است بدین منظور 28 مادر غیر ورزشکار سن 7/5+29 سال و دقیقه / کیلو گرم / میلی لیتر 4+36 VO2max در دو گروه تجربی و کنترل در این تحقیق شرکت کردند گروه تجربی تمرینات ویژه ای را در مدت ده هفته انجام دادند نمونه های شیراز هر دو گروه جمع آوری و با روش ELISA اندازه گیری و در مراحل مختلف تحقیق ترکیب بدن نیز اندازه گیری شد غلظت های IgA در فشار کار 60 در صد (60/0=P و 70 در صد 001/0=P ) HRR در مقایسه با میانگین مقادیر استراحت در دو گروه افزایش معنی داری را نشان داد متغیرهای ترکیب بدن نیز از نظر مقایسه اثر کلی فقط در عامل های گروه 003/0=P واثر متقابل گروه دوره زمانی تمرینات 024/0=P معنی دار بوند نتایج این پژوهش نشان می دهد تحت تاثیر ورزش دست متوسط دستگاه ایمنی ترشحی مادر با تغییر مواجه می شود به گونه ای که غلظت IgA شیر افزایش می یابد همچنین با کاهش وزن چربی و در صد چربی و افزایش چگالی بدن سطح آمادگی هوازی مادران افزایش پیدا می کند که مغایرتی با کارایی شیردهی آنان ندارد . نویسنده : دکتر بختیار ترتیبیان ـ فریبا حیدرلو ـ

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های این پژوهش ممکن است ضمن ایجاد دیدگاه‌های جدید در خصوص اهمیتورزش(نوع،شدت،مدت و طول دورۀ انجام ورزش)،بسیاری از باورهای اشتباه مادران و حتی(1)- la te AC ydalevoL (2)- urotnelK (3)- la te,JS netuhcS (4)- la te,GK yeweD لاولدی1و همکاران(2003)(9)،کلن ترو2و همکاران(2002)(23)،افزایش غلظت AgI شیر مادر را متعاقب فعالیت‌های بدنی شدت متوسط گزارش کردند. جدول 3-مقایسۀ میانگین غلظت AgI شیر مادر در تمرینات هوازی با شدت‌های 60 و 70درصد ضربان قلب ذخیره با میانگین مقادیر استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود)(*)- tseT T elpmaS-enO (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ غلظت‌های AgI شیر مادر در مرحلۀ استراحت،5 هفتۀ اول و 5 هفتۀ دوم تمرینات خط رگرسیونی برازش شده در نمودار 1،نشان می‌دهد که بین غلظت AgI مرحلۀ استراحتو غلظت AgI در تمرینات با شدت 60 درصد RRH تفاوت معنی‌داری وجود دارد و مقادیر اینآنتی‌بادی بر اثر این نوع شدت تمرینی در گروه تجربی افزایش داشت. بدین (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ غلظت‌های AgI شیر مادر در مرحلۀ استراحت،5 هفتۀ اول و 5 هفتۀ دوم تمرینات خط رگرسیونی برازش شده در نمودار 1،نشان می‌دهد که بین غلظت AgI مرحلۀ استراحتو غلظت AgI در تمرینات با شدت 60 درصد RRH تفاوت معنی‌داری وجود دارد و مقادیر اینآنتی‌بادی بر اثر این نوع شدت تمرینی در گروه تجربی افزایش داشت. همچنین مطالعۀ سایرزیررده‌های AgI و شاخص‌های دیگر ایمنی در شیر مادر،از موضوعات قابل توجه و جالب در(1)- la te D rekeidtsuD مورد لاولدی و همکاران(1990)،کاهش درصد تودۀ چربی زنان شیرده در گروه تجربی(21درصد)در مقایسه با گروه کنترل(27/9 درصد)به دنبال تمرینات هوازی با شدت 70 درصدضربان قلب پیش‌بین(7)،و دوسدی کر1و همکاران(1994)،کاهش وزنی حدود 0/48کیلو گرم در هفته در طی 10 هفته تمرین هوازی را در زنان شیرده(11)گزارش کردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.