Skip to main content
فهرست مقالات

نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلیدواژه ها :

ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،تفریح سالم ،تقاضای اجتماعی و راهبرد ورزش

کلید واژه های ماشینی : ورزش ، اطلاعات ، ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی ، ورزش قهرمانی ، راهبردهای ، تقاضای اجتماعی ، گسترش ورزش همگانی ، اولویت ، جهت‌گیری راهبردهای ورزش

هدف از این پژوهش تعیین اولویت یا تقاضای اجتماعی برای ورزش قهرمانی یا همگانی در راهبردهای ورزش کشور است . روش تحقیق از نوع توصیفی است و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته ای که روایی آن با آلفای کرونباخ به تایید رسیده بود گردآوری شد . جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی شاغل در 33 دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بودند . 169 نفر از این تعداد ، پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کردند برای تجزیه و تحلیل اصلاعات از روش تحلیلی عاملی استفاده شد . نتایج تحقیق حاکی است که گسترش ورزش همگانی باید سرلوحه برنامه های دراز مدت ورزش قرار گیرد . در این مورد افزایش تجهیزات و میزان سرمایه گذاری روی ورزش همگانی مورد توجه متخصصین از جمله نمونه های تحقیق قرار دارد . با توجه به دسترسی آسان تر و هماهنگ با گرایش جهانی لازم است ورزش همگانی بیش از ورزش قهرمانی توسعه یابد . دولت ها تمایل دارند روی ورزش قهرمانی سرمایه گذاری کنند ، در حالی که ورزش و فعالیت بدنی در جهان معاصر دارای دو جنبه تفریحی و سلامتی است . برنامه ریزان باید روی توسعه ورزش همگانی تایید کنند . با چنین روشی ، زمینه رشد ورزش قهرمانی نیز فراهم خواهد شد .

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 3 نتایج تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر تقاضای اجتماعی برای ورزش همگانیو قهرمانی و وزن هر عامل در مجموع اثر این متغیر را نشان می‌دهد. جدول 3-نتایج تحلیل عاملی تأییدی در مورد تقاضای اجتماعی برای ورزش همگانی وقهرمانی و وزن هر عامل در مجموع اثر این متغیر (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این حیطه،پرسش‌های 26،27 و 28(26-با توجه به فراگیر بودن و قابل اجراتر بودنورزش همگانی برای اکثریت جامعه،سرمایه‌گذاری‌های بخش ورزش،بیشتر روی ورزشهمگانی متمرکز شود. پیامی که این یافته برای برنامه‌ریزان دارد جدول 3-نتایج تحلیل عاملی تأییدی در مورد تقاضای اجتماعی برای ورزش همگانی وقهرمانی و وزن هر عامل در مجموع اثر این متغیر (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این حیطه،پرسش‌های 26،27 و 28(26-با توجه به فراگیر بودن و قابل اجراتر بودنورزش همگانی برای اکثریت جامعه،سرمایه‌گذاری‌های بخش ورزش،بیشتر روی ورزشهمگانی متمرکز شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-بار عاملی اجزای درونی متغیر تقاضای اجتماعی برای ورزش همگانی و قهرمانی این است که گسترش ورزش همگانی را سر لوحۀ برنامه‌های درازمدت خود قرار دهند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-بار عاملی اجزای درونی متغیر تقاضای اجتماعی برای ورزش همگانی و قهرمانی همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین نوع نگرش دانش‌آموختگانگرایش مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر گرایش‌ها نسبت به اثر تقاضای اجتماعی روی راهبردهایورزش و اهمیت آن وجود ندارد. البته در جایی دیگر به گسترش ورزش همگانی برای همگام شدن با گرایش‌های ورزشی همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین نوع نگرش دانش‌آموختگانگرایش مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر گرایش‌ها نسبت به اثر تقاضای اجتماعی روی راهبردهایورزش و اهمیت آن وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.