Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روانشناختی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 45 تا 54)

کلیدواژه ها :

سلامت روانی ،نگرانی ،سبک دلبستگی ،بهزیستی روان شناختی

کلید واژه های ماشینی : بهزیستی روان‌شناختی، متغیر پیش‌بین دلبستگی ناایمن، دلبستگی ناایمن با بهزیستی، روانی، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، ارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن، ریف، رگرسیون پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی، سبک دلبستگی، دلبستگی ناایمن و بهزیستی روان‌شناختی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روان شناختی، در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شد. 90 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (PSWQ)، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (RPWQ)، و مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) استفاده شد. برای تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری گام به گام به کار برده شدند. بین نگرانی و بهزیستی روان شناختی همبستگی منفی معناداری دیده شد (05/ 0P<). آماره F به دست آمده برای متغیر پیش بین نگرانی 518/ 6 است که با توجه به سطح معناداری (012/ 0=P)، حاکی از آن است که متغیر نگرانی می تواند پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی باشد. آماره F به دست آمده برای متغیر پیش بین دلبستگی ناایمن 018/ 4 است که با توجه به سطح معناداری (047/ 0=P)، حاکی از آن است که متغیر دلبستگی ناایمن می تواند پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی باشد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2 نتایج واریانس پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی برمبنای متغیر پیش‌بین نگرانی متغیر منبع تغییرات مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری بهزیستی روان‌شناختی رگرسیون 927/8588 1 927/8588 518/6 012/0 باقیمانده 767/195009 148 634/1317 مجموع 693/203598 149 همان‌گونه که در جدول 2 مشاهده می‌شود، F به‌دست آمده برای متغیر پیش‌بین نگرانی 51/6, (012/0=P) است که با تـوجه بـه این مقـدار سطـح معنـاداری متـغیر نـگرانی می‌توانـد ارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روان‌شناختی Relation of Worry and Insecure Attachment with Psychological Well-Being دکتر محمد ابراهیم مداحی Mohammad Ebrahim Madahi, Ph. D. ضـرایب آلفـای کـرونبـاخ و بازآزمایی این پرسشنامه در دانشجویان ایرانی به تـرتیب، 87/0 و 79/0 - Shaver 2- Penn State Worry Questionnaire3- Meyer 4- Miller5- Metzger 6- Borkovec7- Brown 8- Antony9- Barlow 10- Molina11- Stober گزارش شده است (دهشیری، گلزاری، برجعلی، و سهرابی، 1388). ضـرایب آلفـای کـرونبـاخ و بازآزمایی این پرسشنامه در دانشجویان ایرانی به تـرتیب، 87/0 و 79/0 - Shaver 2- Penn State Worry Questionnaire3- Meyer 4- Miller5- Metzger 6- Borkovec7- Brown 8- Antony9- Barlow 10- Molina11- Stober گزارش شده است (دهشیری، گلزاری، برجعلی، و سهرابی، 1388). جدول 2 نتایج واریانس پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی برمبنای متغیر پیش‌بین نگرانی متغیر منبع تغییرات مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری بهزیستی روان‌شناختی رگرسیون 927/8588 1 927/8588 518/6 012/0 باقیمانده 767/195009 148 634/1317 مجموع 693/203598 149 همان‌گونه که در جدول 2 مشاهده می‌شود، F به‌دست آمده برای متغیر پیش‌بین نگرانی 51/6, (012/0=P) است که با تـوجه بـه این مقـدار سطـح معنـاداری متـغیر نـگرانی می‌توانـد پیش‌بینی‌کنندة بهزیستی روان‌شناختی باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.