Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سبک های مقابله ای و تابآوری در پیش بینی احساس غربت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 91 تا 105)

کلیدواژه ها :

احساس غربت ،سبک های مقابله ای ،تاب آوری

کلید واژه های ماشینی : احساس غربت ، پیش‌بینی احساس غربت ، تاب‌آوری ، تاب‌آوری در پیش‌بینی احساس ، پیش‌بینی احساس غربت در دانشجویان ، تاب‌آوری و احساس غربت همبستگی ، مقابله‌ای و تاب‌آوری ، پژوهش ، پرسشنامه احساس غربت ، پرسشنامه

هدف این پژوهش تعیین نقش سبک های مقابله ای و تاب آوری در پیش بینی احساس غربت در دانشجویان بود. پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان غیربومی ساکن خوابگاه های دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند که از بین آنها، 200 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند (نیمی دختر و نیمی پسر). برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه احساس غربت (UHS-F)، و مقیاس تاب آوری (CD-RIS)، و پرسشنامه سبک های مقابله اندلر و پارکر (CISS) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب آوری و احساس غربت همبستگی منفی معنـاداری وجـود دارد. همچنین، بین احساس غـربت و سبک مقـابـله ای هیـجـان مدار و اجتنابـی، رابطه مثبت و معناداری وجـود دارد، بــه گـونـه ای که متـغـیـرهـای سبـک مقـابـله ای (هیجان مدار)، تاب آوری، و جنسیت تـوانستند احسـاس غربـت را پـیش بـینی کنند ( %33 =2 R). همچنین، تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که میزان مولفه های احساس غربت (دلتنگی برای خانواده، میل برای برگشت به خانواده، و سازگاری) در دانشجویان دختر و پسر به طور آماری متفاوت است (01/ 0>P).

خلاصه ماشینی:

"کلیدواژه‌ها: احساس غربت؛ سبک‌های مقابله‌ای؛ تاب‌آوری Keywords: homesickness; coping styles; resi-liency علی‌رغم اینکه ورود به دانشگاه را غالبا اتفاقی مهم و مثبت تلقی می‌کنند، اما این اتفاق با تغییرات بسیاری از قبیل تنها زندگی‌کردن در شهر جدید، یافتن دوستانی جدید، آشناشدن با محیط دانشگاه، سازگارشدن با موقعیت‌ها، و شیوه‌ زندگی‌ بدون حضور والدین و دوستان قدیمی همراه است (برنیر 1 ، لروس2، و ویپل3، 2005). 1- Coping Inventory for Stressful Situations 2- Endler 3- Parker 4- Billings 5- Moos جدول 2 ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه متغیر تاب‌آوری احساس‌‌غربت سبک مقابله مسأله‌مدار هیجان‌مدار اجتناب‌مدار تاب‌آوری - احساس غربت *160/0- - سبک‌های مقابله **218/0 **374/0 - مسأله‌مدار **597/0 049/0 **650/0 - هیجان‌مدار **254/0- **511/0 **671/0 051/0 - اجتناب‌مدار 132/0 **261/0 **831/0 **125/0- **413/0 - 01/0 >P** 05/0 >P* برای آزمودن اینکه متغیرهای تاب‌آوری، سبک‌های مقابله، و جنسیت به‌طور معنادار می‌توانند احساس غربت را در دانشجویان پیش‌بینی کنند، از روش رگرسیون همزمان استفاده شد. جدول 3 پیش‌بینی احساس غربت از روی شاخص کلی، تاب‌آوری، و سبک‌های مقابله، و جنسیت مدل ضریب استاندارد نشده β t P B خطای معیار ثابت 537/105 445/13 849/7 000 تاب‌آوری 369/0 121/0 206/0 054/3 003/0 جنسیت 826/10- 59/2 258/0 165/4- 000/0 سبک‌های مقابله سبک مقابلة مسأله‌مدار 023/0 206/0 009/0 112/0 911/0 سبک مقابلة هیجان‌مدار 011/1 178/0 402/0 68/5 000/0 سبک مقابلة اجتناب‌مدار 157/0 160/0 069/0 981/0 328/0 برای بررسی تفاوت دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه‌های احساس غربت، از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.