Skip to main content
فهرست مقالات

رسانه های نوین و چالش هویت اجتماعی دانش‌آموزان (نمونه ی آماری: دانش‌آموزان شهر شیراز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 35 تا 56)

تحولات تکنولوژیکی و اشاعه محتوایی رسانه ­ها در طی یکی دو دهه اخیر آنقدر وسیع و عمیق بوده است که صاحب­نظران مختلف مدعی به وجود آمدن جامعه ­ای جدید با محوریت رسانه ­ها می­باشند. این تحولات و تغییرات رسانه ای در تمامی حوزه­ های زندگی اجتماعی تاثیرگذار بوده و از مهم­ترین آن­ها، تبدیل شدنشان به قدرتمندترین منبع هویت­ بخشی به خصوص برای نوجوانان و جوانان می­باشد. در میان رسانه­ های نوین، اینترنت و ماهواره مورد استقبال گسترده جوانان واقع گردیده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه استفاده از رسانه­ های نوین (ماهواره و اینترنت) و تعلق خاطر به هویت اجتماعی در بین دانش‌آموزان شهر شیراز می­باشد. بدین منظور 280 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان، در رشته­ های مختلف از طریق نمونه­ گیری سهمیه ­ای، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو متغیر مورد بررسی، رابطه معکوس معنادار وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش میزان استفاده از رسانه­ های نوین، از احساس تعلق خاطر دانش‌آموزان به هویت اجتماعی کاسته می­شود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو متغیر مـورد بررسی، رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد؛ بدین معنی کـه بـا افـزایش میـزان اسـتفاده از رسانه های نوین ، از احساس تعلق خاطر دانش آموزان به هویت اجتماعی کاسته میشود. ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل با تعلق خاطر به هویت اجتماعی متغیرهای مستقل متغیر وابسته استفاده از رسانه های نوین (ماهواره و اینترنت ) -0/408*** روایت هویت اجتماعی ( توسط رسانه های خارجی) -0/112** مقایسۀ اجتماعی -0/102** احساس نابرابری اجتماعی -0/268*** احساس رضایتمندی اجتماعی 0/322** رویکرد مثبت نسبت به فرهنگ غرب -0/181** پایگاه اقتصادی- اجتماعی 0/047 همان طور که جدول شمارة ٣ نشان میدهد، از مجموع هفت متغیر مستقل ، متغیرهـای استفاده از رسانه هـای نـوین (مـاهواره و اینترنـت )، مقایسـۀ اجتمـاعی، احسـاس نـابرابری اجتماعی و رویکرد مثبت نسبت به فرهنگ غرب دارای رابطۀ منفـی معنـیدار مـیباشـند، بدین معنی که با افزایش این چهار متغیر در افراد مورد بررسی، از میزان تعلق خـاطر آنـان به هویت اجتماعی کاسته میشود. ضرایب استاندارد رگرسیون تعلق خاطر به هویت اجتماعی روی متغیرهای مستقل (٢٨٠=N ) ضرایب -0/377*** -0/121** -0/225** -0/328*** 0/241* -0/288*** 0/036 0/441 0/419 280 در این مدل متغیرهای استفاده از رسانه های نـوین ، روایـت هویـت اجتمـاعی، مقایسـۀ اجتماعی، احساس نابرابری اجتماعی و رویکرد مثبت نسبت به فرهنگ غـرب دارای رابطـۀ منفی معناداری با میزان تعلق خاطر به هویت اجتماعی است ، بدین معنا که با افزایش یـک واحد به متغیرهای نام برده شـده ، بـه ترتیـب بـه میـزان ٠/٠،١٢١/٣٧٧، ٠/٢٢٥، ٠/٣٢٥ و ٠/٢٨٨ از تعلق خاطر به هویت اجتماعی افراد مورد بررسی کاسته می گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.