Skip to main content
فهرست مقالات

نقش برنامه های تلویزیون و خشونت والدین بر رفتار خشونت آمیز دانش‌آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (31 صفحه - از 95 تا 125)

امروزه خشونت به عنوان یکی از آسیب­ها و نابهنجاری­های فردی و اجتماعی و نقش آن در تهدید سلامتی و شادابی افراد و فروپاشی پیکر جامعه مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان، خشونت برنامه­ های تلویزیون و خشونت­های خانوادگی به عنوان مولفه­ های کلیدی جامعه ­پذیری خشونت و اثرات آن بر خشونت فرزندان مورد تاکید صاحب­نظران قرار گرفته است. با توجه به این امر، هدف اساسی این مقاله بررسی نقش خشونت برنامه­ های تلویزیون و خشونت­های خانوادگی در میزان خشونت فرزندان در جامعه آماری مورد بررسی می­باشد. این پژوهش از نوع مطالعه پیمایشی (Survey study) بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جمع­آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 90-1389 می­باشد که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 600 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­ اند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد افرادی که برنامه­ های خشونت­ آمیز تلویزیون را بیشتر تماشا می­کنند و افرادی که در معرض رفتار خشونت ­آمیز والدین قرار می­گیرند، بیشتر از دیگران به خشونت متوسل می‌شوند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که خشونت فرزندان مستقیما تحت تاثیر متغیرهای خشونت والدین(64/0=Beta)، مشاهده تلویزیون(25/0=Beta)، و برنامه‌های خشونت ­آمیز تلویزیون (10/0= Beta) قرار گرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته­ اند 68 درصد از واریانس خشونت فرزندان را تبیین کنند.

خلاصه ماشینی:

"در این میان ، خشونت برنامـه هـای تلویزیون و خشونت های خانوادگی به عنوان مؤلفه های کلیـدی جامعـه پـذیری خشـونت و اثرات آن بر خشونت فرزندان مورد تأکید صاحب نظران قرار گرفته است . همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که خشـونت فرزنـدان مسـتقیما تحـت تــأثیر متغیرهــای خشــونت والــدین (٠٦٤=Beta)، مشــاهده تلویزیــون (٠٢٥=Beta)، و برنامه های خشونت آمیـز تلویزیـون (٠/١٠= Beta) قـرار گرفتـه اسـت و در مجمـوع ایـن متغیرها توانسته اند ٦٨ درصد از واریانس خشونت فرزندان را تبیین کنند. سال هاست که تجربه های آزمایشگاهی، پژوهش هـای میدانی و تحلیل رفتارهایی که در زندگی واقعی رخ میدهند، پژوهشگران را به این نتیجـه رسانده است که خشونت مشاهده شده از طریـق تلویزیـون ، پیامـدهای زیانبـاری را متوجـه زندگی کودکان و نوجوانان میسازد (حسینی انجدانی، ١٣٨٧: ٨٢). تحقیقات نشـان داده کـه ایـده هـای تهاجمی و خشونت بار میتواند با تماشای برنامه های خشن فعال شود و آن نیز به نوبۀ خود، ممکن است دیگر تفکرات تهاجمی را توجیه کند و عواقب بـدی بـه دنبـال داشـته باشـد و احتمال دارد مردم در شرایط اجتماعی مختلف از آن تقلید کنند. در ایران ، نتـایج پـژوهش فاضـل (١٣٨٧) نشـان داده اسـت کودکـانی کـه برنامـه هـای خشونت آمیز تلویزیونی را بیشتر تماشا میکنند و کودکانی که در معرض رفتار خشونت آمیز تلویزیونی والدین قرار میگیرند بیشتر از دیگـر کودکـان بـه خشـونت متوسـل مـیشـوند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.