Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین عوامل موثر بر اعتیاد به تلفن همراه در بین دانش ‌آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 181 تا 210)

در دهه اخیر، تلفن همراه با ارایه خدمات چندرسانه­ ای به مثابه عصاره­ی فناوری­های ارتباطی جهان مطرح و از فراگیری بسیار زیادی برخوردار گردیده است. در این ارتباط، پدیده اعتیاد به تلفن همراه با توجه به ویژگی­های فراگیری، چند رسانه­ای، قابلیت­های متعدد و جذابیت آن به عنوان شایع­ترین پیامد تلفن همراه مورد توجه اندیشمندان و محققین قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، بررسی رابطه هر یک از عوامل احساس تنهایی و افسردگی، جنسیت و مشارکت جویی جوانان با میزان اعتیاد به تلفن همراه در جامعه آماری مورد مطالعه می­باشد.این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده­ های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جمع ­آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس­ه ای سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 91-1390 می­باشد که با استفاده از فرمول نمونه­ گیری کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش طبقه ­ای متناسب و تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­ اند. یافته­ های تحقیق و نتایج فعالیت­های آماری مربوطه رابطه بین هر یک از متغیرهای میزان احساس تنهایی، افسردگی، گرایش به جنس مخالف و مشارکت جویی با میزان اعتیاد به تلفن همراه را در سطح اطمینان 99 درصد نشان می­دهد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر، اثرات هر یک از متغیرهای ارتباط با جنس مخالف، افسردگی و احساس تنهایی بر میزان اعتیاد به تلفن همراه را به ترتیب به میزان 35/0، 21/0 و 15/0- نشان داده است.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق ، اثرات هر یک متغیرهای گرایش به ارتباط بـا جـنس مخـالف ، احسـاس تنهایی و افسردگی و مشـارکت جـویی افـراد بـر اعتیـاد بـه تلفـن همـراه در بـین جوانـان (دانش آموزان ) مورد بررسی قرار گرفته است . آماره های قابل مقایسه متغیرهای مستقل تحقیق موارد تعداد گویه دامنه حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار احساس تنهایی 3 12/00 3/00 15/00 7/0985 3/02695 گرایش به جنس مخالف 6 6/00 6/00 12/00 8/0851 2/28363 افسردگی 13 52/00 13/00 65/00 34/8164 12/440/50 مشارکت اجتماعی 20 43/00 12/00 6/00 2/8655 1/19637 اعتبار و روایی هر یک از مقیاس های سنجش میزان احساس تنهایی، گرایش بـه جـنس مخالف ، افسردگی و مشارکت جویی اجتماعی بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـای کرونبـاخ مـورد بررسی و با توجه به نتایج آزمون و به ترتیب با ٧٩%، ٨٨/٧%، ٩١/٤% و ٧٦/٥% مورد تأییـد قرار گرفته است . تحلیل داده ها در این بخش ، با استفاده از جداول دو بعدی و فعالیت های آماری مربوط ، رابطۀ هـر یـک از متغیرهای مستقل با متغیر میزان اعتیاد به تلفن همراه بـه عنـوان متغیـر وابسـته تحقیـق مورد بررسی قرار گرفته است . در ارتبـاط بـا رابطـه بـین میـزان احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن همراه ، یافته های تحقیق و نتـایج فعالیـت آمـاری مربـوط (٠/١٦٨- =rs) رابطۀ منفی و معنیدار دو متغیر در سطح اطمینان ٩٥ درصد را مورد تأیید قرار داده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.