Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس ابراز وجود و خودکارآمدی در دانش آموزان شهرستان کاشان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 95 تا 118)

اضطراب اجتماعی با ترس آشکار و مستمر از موقعیت‌های اجتماعی و عملکردی مشخص می‌شود که در آن شخص در معرض افراد ناآشنا یا ارزیابی احتمالی دیگران قرار می‌گیرد. اضطراب اجتماعی، تهدیدکننده تعامل سازنده با دیگران و مانع تجارب اجتماعی مثبت و سالم است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابراز وجود و خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی است. روش این مطالعه از نوع پیمایشی است و برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌نامه اضطراب اجتماعی، پرسش‌نامه ابراز وجود و پرسش‌نامه خودکارآمدی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 92-1391 است و 420 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر رابطه منفی معنادار ابراز وجود و خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه اضطراب اجتماعی از ترس های رایج در سن مدرسـه ، بـه ویـژه در دوره نوجوانی است و میتواند مخل عملکرد اجتماعی و تحصیلی در شرایط آموزشی باشـد و در صورت عدم تشخیص و رسیدگی، باعـث کـاهش عملکـرد تحصـیلی و اخـتلال در کـارکرد اجتماعی و شخصیت اجتماعی در بزرگسالی شود، پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی رابطـۀ ابراز وجود و خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان انجام شده است . Davis,Munson &Tarza به مباحث مربوط به ابراز وجود و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای پیش بین و رابطۀ آن ها با اضطراب اجتماعی پرداخته میشود. پژوهش ها نشان داده اند که آموزش ابراز وجود، بـه بهبـود عـزت نفس ، تعاملات میان فردی و مهارت های ارتباطی میانجامد و اضطراب اجتمـاعی را کـاهش میدهد (لین ٥ و همکاران ، ٢٠٠٤). 59 خودکارآمدی بحث و نتیجه گیری اختلال اضطراب اجتماعی، به ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکـردی اشاره دارد که باعث رنج از آسیب های جدی در روابط اجتمـاعی (ریـچ و هـافمن ، ٢٠٠٤)، تداخل در یادگیری (کاودن ، ٢٠١٢ ) و کاهش عملکرد تحصیلی (آونی و همکاران ، ٢٠١٢ ) میشود. پژوهش های مختلف نشـان داده انـد کـه توانـایی ابـراز وجـود، باعـث کـاهش اضـطراب اجتماعی، افزایش ارتباط اجتماعی و سـازگاری اجتمـاعی مـیشـود (رحیمـی و همکـاران ، ١٣٨٥، رحیمیان بوگر، ١٣٨٦) به این دلیل که افرادی که توانایی ابراز وجود دارند، ترس از ارزیابی منفی ندارند و به اظهار نظر دیگران نسبت به خود بیش از حد حساس نیسـتند، در 1 . , J(2012) Social Anxiety in Children with Disabilities Journal of Instructional Psychology , Vol. 37, No. 4, p."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.