Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین نقش خانواده، مدرسه و گروه های مرجع در نیازهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 171 تا 202)

در دهه ­های اخیر، با توجه به اهمیت نیازهای اجتماعی و فرهنگی به ویژه در بین نوجوانان و جوانان، نقش خانواده، مدرسه و گروه­ های مرجع در تعیین نیازهای جوانان مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم انسانی- اجتماعی قرار گرفته است. بر این مبنا، هدف اساسی این مطالعه شناسایی مهم­ترین نیازهای اجتماعی و فرهنگی و نقش گروه­ های مرجع در اولویت­ بندی این نیازها در بین دانش آموزان می­ باشند. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و برای جمع آوری داده ­های تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین اعتبار ضریب هم سازی درونی گویه ­های مربوط به شاخص­های مختلف نیازهای اجتماعی و فرهنگی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که بر اساس نتایج حاصله، میزان آلفای کلیه شاخص­ها بالاتر از 0.70 و نمایانگر اعتبار بالای شاخص­های ابزار اندازه‌گیری است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش ­آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 92-1391 می‌باشد. با استفاده از فرمول نمونه­ گیری کوکران 405 دانش آموز به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق بیانگر نقش اساسی معلمین در تعیین اولویت نیازهای اجتماعی و فرهنگی دانش ­آموزان می­باشد. پس از آن، دوستان همکلاسی و خانواده در این ارتباط نقش اساسی داشته­اند.

خلاصه ماشینی:

"811 بر اساس یافته های جدول فوق ، مهم ترین محصولات فرهنگی مورد نیاز دانش آموزان ، به ترتیب شامل دسترسی به اینترنت ، منابع علمی در کتابخانه ، کتابخانـه و امکانـات فیزیکـی بیشتر در آموزشگاه است . 922 یافته های جدول فوق و نتایج حاصل از اجرای مدل رتبه ای فریدمن در مورد هر یـک از الگوهای ارزشـی و رفتـاری دانـش آمـوزان ، بیـانگر ایـن امـر اسـت کـه مهـم تـرین الگـوی دانش آموزان به ترتیب شامل خانواده ، معلمان و دبیران و دوسـتان اسـت ، بـه گونـه ای کـه ٨٩. با توجه به اهمیت نقش معلم در فراینـد فرهنـگ - پذیری جوانان ، نتایج تحقیق بیانگر این امر است کـه گـروه معلمـان بیشـترین نقـش را در فرایند اولویت نیازهای مذهبی دانش آموزان بر عهده داشته اند. در مجموع ، نتـایج تحقیـق بیـانگر ایـن امـر اسـت کـه خـانواده و مدرسـه (معلمـین و همکلاسیها) بیشترین نقش را در ارتباط بـا اولویـت بنـدی نیازهـای اجتمـاعی و فرهنگـی دانش آموزان داشته اند که از این میان ، گروه معلمان به عنوان مهم ترین گروه و پـس از آن ، خانواده و همکلاسی ها به عنوان تعیـین کننـده هـای اساسـی اولویـت نیازهـای اجتمـاعی و فرهنگی دانش آموزان شناخته شده اند. همان گونه که نتایج پژوهش نشان داده است ، هرچند نهاد خانواده بـه عنـوان نخسـتین نهاد جامعه پذیری و فرهنگ پذیری افراد، حـائز نقـش اساسـی در تعیـین اولویـت نیازهـای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان است ، لیکن این نهاد، تنهـا گـروه مرجـع تعیـین اولویـت نیازها نبوده و گروه معلمان و همکلاسیها در این ارتباط ، نقش بسیار مهمی ایفا نموده انـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.