Skip to main content
فهرست مقالات

رهیافتی نظری و تجربی بر افت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستان (با تاکید بر نقش مدرسه و خانواده)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 203 تا 238)

این پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش‌ آموزان دبیرستان، در شهرستان اراک انجام شده است. جامعه آماری آن، کل دانش ­آموزان مردودی پایه اول مدارس متوسطه ناحیه 2 اراک است. با توجه به تعداد دانش‌آموزان در سال تحصیلی 88-1387 (907 نفر)، حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران، 244 نفر محاسبه شده است. روش تحقیق، پیمایشی و شیوه نمونه ­گیری، احتمالی و از نوع نمونه ­گیری تصادفی ساده است. کاوش در منابع و جامعه آماری پژوهش، بر اساس پرسشنامه طراحی‌شده، به نتایجی منجر شدکه در قالب آن­ها می­توان به موارد ذیل اشاره کرد: کارآمدی معلمین، دارای بیشترین اثر غیر مستقیم و دومین عامل اثرگذار بر تحصیل، در کل است. توجهات خانوادگی و میزان مطالعه کتاب، روزنامه و مجله از سوی خانواده، روابط صمیمانه خانوادگی را رقم می‌زند که در نهایت موجب انگیزه تحصیلی در دانش ­آموزان می­شود. ویژگی­های فردی و شخصیتی دانش­ آموزان نیز، عاملی موثر در رشد تحصیلی یا افت تحصیلی، قلمداد شده است، به‌طوری‌که اتخاذ روش صحیح مطالعه، موجب اعتمادبه‌نفس دانش­ آموز، سپس هدفمندی در تحصیل و در نهایت، انگیزه تحصیلی می­ شود. از سوی دیگر، هدفمندی در تحصیل و اتخاذ روش صحیح مطالعه به صورت مستقیم نیز، بر انگیزه تحصیلی موثرند. با افزایش انگیزه تحصیلی، میزان معدل کل نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه افت تحصیلی، کاهش پیدا می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگـر ایـن متغیـر هـم برحسـب تحصـیلات پـدر (٠٠٠٥=Sig. F) و هم برحسب تحصیلات مادر (٠٠٠٠=Sig. F) متفاوت است و افراد دارای تحصیلات بالاتر نگرش مثبت تری نسبت به آیندة تحصیلی فرزندانشـان دارنـد و همچنـین بیشتر به مطالعۀ روزنامه ، مجله و کتاب روی میآورنـد؛ هماننـد رابطـۀ توجـه خـانوادگی و درآمد، که هرچه بر درآمد خانوادگی افزوده میشود، میزان روی آوردن به مطالعـۀ کتـاب ، روزنامه و مجلات متعدد از سـوی خـانواده بیشـتر مـیشـود (٠٢١٩=r و ٠٠٠٢=p) و در نهایت اینکه اگرچه روی آوردن خانواده ها به مطالعـه ، برحسـب اسـتعمال سـیگار متفـاوت نیست (٠١٢٩=Sig. t)، لیکن برحسب استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان متفـاوت اسـت (٠٠١٠=Sig. t) و خـانواده هـایی کـه چنـان مـوادی را مصـرف نمـیکننـد، میـزان خوش بینی بالاتری به آیندة تحصیلی فرزندان خود دارند و بیشتر به مطالعۀ منـابع متعـدد روی میآورند که آن بر اساس مدل ١ از یک سو موجب افزایش روابط صمیمی در خـانواده و سپس هدفمندی در تحصیل و در نهایت انگیزة تحصیلی میشود و از سوی دیگـر، اتخـاذ روش های صحیح مطالعه (ایجاد مکان مناسب و بیسر و صدا و زمان مناسب برای مطالعـه ، جمع کردن حواس در حین مطالعه ، طبقه بندی و خلاصه کردن کتب ، فهم مطالب ، استفاده از سیدیهای آموزشی و کمک گرفتن از مشاوران مدرسه یا خانواده و..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.