Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی شادکامی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد ـ فرزندی در دانش آموزان دختر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 41 تا 54)

دانش آموزان نوجوان در دوره‌‌ای قرار دارند که یکی از تکالیف مهم کمک به انسجام شخصیت، بهبود روابط، رشد، پیشرفت شخصی و تحصیلی و کاهش ناملایمات در آنها می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش اثربخشی شادکامی و مثبت‌اندیشی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد- فرزندی در نوجوانان دختر انجام شده است. روش این پژوهش شبه آزمایشی، با پیش آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل، و جامعه آماری متشکل از دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی بود که پس از اجرای آزمون اضطراب، 60 نفر از آنهایی که اضطراب بالایی داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در 9 جلسه مداخله به روش شادکامی فوردایس شرکت کردند. در پایان از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب حالت صفت اسپیلبرگر و پیوند والدینی بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله به روش شادکامی و مثبت‌اندیشی، بر ‌مولفه‌های اضطراب آشکار، اضطراب پنهان و پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته است. همچنین آموزش شادکامی بر ارتباط والد- فرزند مادر موثر بوده، ولی بر رابطه والد-فرزندی پدران اثری نداشته است. با توجه به اینکه شادکامی به سادگی در زندگی قابل استفاده است به عنوان یک روش مناسب و اثربخش در کاهش اضطراب و افزایش پیشرفت تحصیلی معرفی می‌شود که ممکن است موجب بهبود روابط والد فرزندی نیز بشود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل واریانس چندراهه متغیرهای پژوهش در رابطه با اضطراب متغیرهای پژوهش مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات F معناداری میزان تأثیر توان آماری اضطراب آشکار 333/632 1 333/632 14/115 **0/001 0/235 0/957 اضطراب پنهان 315/129 1 315/129 12/221 **0/001 0/210 0/928 در بررسی تأثیر شادکامی بر رابطۀ والد- فرزندی ملاحظـه شـد کـه روش مداخلـه شـادکامی و مثبت اندیشی، نتوانسته است حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (مؤلفه هـای والـد- فرزنـدی پدران ) میانگین گروه آزمایشی را نسبت به گروه گواه در مرحلۀ پس آزمون افزایش بدهـد (٠/٧٩٧ =P ،٠٤١٤=F) (جدول شماره ٣). نتایج تحلیل واریانس چندراهۀ متغیرهای پژوهش در رابطه با رابطۀ والد- فرزندی مادران متغیرهای پژوهش مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات F معناداری میزان تأثیر توان آماری عاطفۀ مثبت 4/420 1 4/420 19/956 **0/001 0/312 0/992 عدم آزردگی 9/391 1 9/391 6/913 *0/012 0/136 0/730 همانندسازی 0/104 1 0/104 0/188 0/666 0/004 0/071 ارتباط 1/367 1 1/367 2/491 0/122 0/054 0/339 نمرة کل 36/167 1 36/167 7/031 *0/011 0/138 0/737 همچنین ، بررسی مقایسه ای تأثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی نشان داد که پس از حذف تـأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه بـه ضـریب F محاسـبه شـده ، بـین میـانگین هـای تعدیل شده نمرات پیشرفت تحصیلی شرکت کنندگان بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایشی و کنترل ) در مرحلۀ پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (٠٠٥>P)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.