Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی صمیمیت، بخشش و خودافشایی با رضایت زناشویی در بین معلمان متاهل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 95 تا 118)

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه صمیمیت، بخشش و خودافشایی با رضایت زناشویی در بین معلمان آموزش و پرورش بخش شاوور از توابع شهرستان شوش صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان متاهل آموزش و پرورش شاوور، در سال 92، به تعداد 1100 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، 285 نفر (184مرد و 101 زن) از میان آنها برای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه صمیمیت زناشویی، پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده، پرسشنامه خودافشایی زناشویی و مقیاس رضایت زناشویی استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها در فرضیه اول تا سوم از روش ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی فرضیه چهارم از روش ضریب رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین صمیمیت با رضایت زناشویی (405/0r=)، بخشش با رضایت زناشویی (322/0r =) و خودافشایی با رضایت زناشویی(237/0r=) در سطح 01/0>p رابطه معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"Patrick, Sells, Giordano & Tollerud کرافورد، آنگر و بلوم (٢٠٠٦، به نقل از خمسه و حسینیان ، ١٣٨٧) مشاهده کردند که صمیمیت در میان زوجهای متأهل ، عامل مهم ایجاد ازدواجهای پایدار است و اجتناب از برقراری روابط صمیمانه ، از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی میشود. حمید (١٣٨٤، به نقل از باقری، ١٣٨٩) در تحقیق خود با عنوان بررسی و مقایسه منبـع کنتـرل ، سلامت روانی، بخشودگی با رضـایت زناشـویی در زنـان متقاضـی طـلاق و شـاغل شـهر اهـواز و مطالعات اثرات روان درمانی شناخت رفتاری بر رضایت زناشویی زنان متقاضی طلاق به ایـن نتیجـه رسید که بین گذشت (بخشودگی) و رضایت زناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد. Enrich Marital Satisfaction Scale همان طور که در جدول شماره ٢ نشان داده شده است ، بین صمیمیت و مؤلفه هایش با رضایت زناشویی، بین بخشش و مؤلفه هایش با رضایت زناشویی و خودافشایی و مؤلفه هایش با رضایت زناشویی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (٠/٠١> P). فرضیۀ دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطۀ مثبت معنـاداری بـین بخشـش و رضـایت زناشـویی در معلمان ، با استفاده از تحلیل همبستگی رابطۀ مثبت معناداری بین بخشش و رضایت زناشویی وجود دارد و نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های غفور (١٣٨٨)، ناطقیان مـلازاده ، گـودرزی و رحیمـی (١٣٨٧)، افخمی، فاتحی و بهرامی (١٣٨٦)، حمیـد (١٣٨٤)، تسـه و ییـپ (٢٠٠٩)، مـالتبی(٢٠٠٨)، میلر و ورتینگتون (٢٠١٠)، فینچـام ، پـالری و رکالیـا (٢٠٠٢)، گـوردون و بـاکوم (٢٠٠٩)، بـاکوس (٢٠٠٩)، فینچـام و همکـاران (٢٠٠٦بـه نقـل از رجبـی فـروتن ،١٣٨٧)، اورتینکـال و وانسـتینوگن (٢٠٠٦) و فینچام و بیچ (٢٠٠٢) مطابقت دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.