Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب روسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 51 تا 60)

هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری برای انتصاب روسای فدراسیون‌های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی، روسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری ابزار 48 سوالی شاخص‌های شایستگی بود که دارای 4 عامل کلی(فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه‌ای) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای (از خیلی زیاد=1 تا خیلی کم=5) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از شاخص‌های توصیفی برای توصیف داده‌ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون(KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه‌گیری و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. یافته‌های پژوهشی نشان دهنده پایایی91/ 0 برای ابزار شاخص‌های شایستگی بود. در خصوص اعتبار سازه، تعداد 48سوال رابطه معناداری با عامل‌ها داشتند. نسبت شاخص 2 به df (1/606)،RMSAE=0/069 ، NFI= 0/90، NNFI=0/93، CFI=0/91،، AGFI GFI = 0/91 هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل‌ها با مفهوم شایستگی روسای فدراسیون‌های ورزشی نتایج نشان داد که تمامی عامل‌ها توانستند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی ابزار تعیین "شایستگی‌های محوری برای انتصاب روسای فدراسیون‌های ورزشی کشور" تایید شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.