Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی مولفه‌های مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در تعامل با سرمایه‌گذاران خطرپذیر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 59 تا 78)

کلیدواژه ها :

مراحل رشد ،تئوری کارگزاری ،سرمایه گذاری خطرپذیر ،شرکت های نوآور ،نظریة برخاسته از داده ها

کلید واژه های ماشینی : کارآفرین ، رشد ، اطلاعات ، سرمایه‌گذاری خطرپذیر ، سرمایه‌گذاری ، رشد شرکت‌های نوآور در تعامل ، مرحلۀ ، نوآور ، تعامل با سرمایه‌گذاران خطرپذیر ، کسب و کار

هدف از این پژوهش بررسی نمونه های عملی تعامل شرکت های نوآور با سرمایه گذاران است تا جنبه های دقیق تری از چالش های هر مرحلة رشد مشخص شود و درنهایت سرمایه گذاران بتوانند با توجه به مرحلة رشدیافتگی شرکت، قرارداد سرمایه گذاری خود را به بهترین شیوة ممکن تنظیم کنند. در ادبیات نظری سرمایه گذاری خطرپذیر، بررسی چالش میان سرمایه گذاران و کارآفرینان، در چارچوب نظریة کارگزاری )بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و عدم همسویی منافع( قرار می گیرد. همچنین، نزدیک ترین رویکرد نظری در مطالعة تغییرات مولفه های شرکت در هر مرحلة رشد، رویکرد ترکیب گرا به رشد سازمان است. در این مطالعة کاربردی با استفاده از روش نظریة مبتنیبر داده که شیوه ای توصیفی و مبتنی بر استقرا برای ارائة نظریه در زمینة پدیده هاست، چالش های تعامل صاحبان ایده با سرمایه گذاران در مراحل مختلف رشد از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و گردآوری اطلاعات واقعی بررسی شده است. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری و شناسایی ارتباط میان مقولات مختلف نشان می دهد محصول، بازار، مهارت های کارآفرین و نوع ریسک در مراحل مختلف رشد کسب وکار تغییر می یابد و ضروری است رویکرد سرمایه گذاری نیز براساس آن تغییر کند. درنتیجه، سرمایه گذاری به منظور جلب اعتماد و شناخت کارآفرین در مرحله جنینی با مولفه های کسب وکار همخوانی بیشتری دارد. در مرحلة نوپایی، به کارگیری سازوکارهای پایش و نظارت در سرمایه گذاری ضروری است و در مرحلة رشدیافتگی، ابعاد مختلف مشارکت برحسب میزان مالکیت طرفین از کسب وکار تعیین می شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.