Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

نویسنده:

کلیدواژه ها :

گرایش به کارآفرینی ،عملکرد نوآوری ،ظرفیت تحول سازمانی ،بهبود عملکرد صادراتی

کلید واژه های ماشینی : عملکرد صادراتی ، بهبود عملکرد صادراتی ، عملکرد نوآوری کارآفرینی عملکرد صادراتی ، کارکنان ، ظرفیت تحول عملکرد نوآوری کارآفرینی ، مدل ، تحول عملکرد نوآوری کارآفرینی عملکرد ، تحول نوآوری کارآفرینی عملکرد صادراتی ، بررسی عوامل موثر بر عملکرد ، ظرفیت تحول سازمانی

آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روآوردن شرکت ها به بازار جهانی است. در این شرایط شرکت ها از طرق مختلف می کوشند تا کالا و خدمات خود را در سرتاسر دنیا به فروش برسانند و سود خود را حداثکر نمایند. از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادراتی در شرکت های فعال در صنعت خدمات فنی و مهندسی از منظر گرایس به کارآفرینی، ظرفیت تحول سازمانی و عملکرد نوآوری است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان شرکت های فعال در صنعت خدمات فنی و مهندسی در شهر تهران که در زمینه صادرات نیز فعالیت می کنند، می باشد. براساس فرمول کوکران حجم نمونه 390 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد ظرفیت تحول سازمانی (رمضان و همکاران، 2013)، عملکرد صادراتی (الترن و همکاران، 2015)، عملکردی نوآوری (جیانگ و همکاران، 2014)، گرایش به کارآفرینی (جیانگ و همکاران، 2014) استفاده شد.مقدار شاخص روایی محتوای (CVI) پرسشنامه 0/7 و قابل قبول بود. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ نیز برای همه موارد بالاتر از 0/7 بود و این،نشان دهنده تایید شدن پایانی آیت مهای مورد ارزیابی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار PLS استفاده شد. باتوجه به ظرایب مسیر بدست آمده 0/156، 0/199 و 0/605 و همچنین مقدار t آماری 4/629، 15/362 به ترتیب عامل ظرفیت تحول سازمانی، عملکردنوآوری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد صادراتی تاثیر مستقیم و معناداری داشت.

خلاصه ماشینی:

"اجرایی گردد  بودجه واحد تحقیق و توسعه افزایش یابد  تعداد نیروهای انسانی و متخصصین شاغل در واحد تحقیق و توسعه، افزایش یابد  بودجه مجزایی به منظور سرمایه گذاری بر سرح ها و ایده های جدید، در نظر گرفته شود  از ایده ها و طرح هایی که کارکنان ارائه می دهند، حمایت شود و بودجه مجزایی به منظور اختصاص پاداش به این کارکنان، در نظر گرفته شود  کارکنان به طور مستمر در این سازمان، به ارائه ایده های نوآورانه تشویق شوند نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی نیز بر بهبود عملکرد صادراتی موثر است؛ بنابراین پیشنهاد می شود:  اختصاص بودجه برای پرورش ایده های کسب و کار که از سوی کارکنان یا متخصصین سازمانی مطرح می شود  تغییر رویکرد سازمان از محافظه کاری به سمت ریسک پذیری و بکارگیری ایده های جدید  تغییر رویکرد سازمان به سمتی که ورود به حوزه های جدید کسب و کار را به عنوان یک فرصت تلقی نماید و برنامه های ویژه ای برای این منظور، تدوین گردد  افزایش تلاش های برای حفظ و ماندگاری کارکنان ایده پرداز و نوآور در سازمان و حمایت بیشتر مالی و روحی از این دسته از کارکنان منابع 1. 1. پیشینه تجربی تحقیق ابراهیمی و کرمپور (1383)، با انجام پژوهشی تحت عنوان "تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی" اذعان داشتند که تعیین درجه اثرگذاری نوآوری دانش فنی و راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکت های SME موجود در Alteren Spanos Skarmeas Franco & Haase Ferna´ndez-Mesa Lin بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری سهیلا صیادی شیرتری 1، امیر بابک مرجانی 2 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشگاه مدیریت آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2 استادیار دانشگاه تهران مرکزی پایه چکیده: آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و رو آوردن شرکت ها به بازار جهانی است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.